[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm và vai trò cho vay tiêu dùng
1.1.3. Đối tượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.4. Nguyên tắc và điều kiện cho vay tiêu dùng
1.1.5. Phương thức cho vay tiêu dùng
1.1.6. Các biện pháp đảm bảo tiền vay trong cho vay tiêu dùng
1.1.7. Qui trình cho vay tiêu dùng
1.1.8. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2. Hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm hiệu quả cho vay tiêu dùng
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay tiêu dùng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÁNG HẠ
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ
2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1. Cơ sở pháp lý và điều kiện cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ
2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ
2.2.3. Sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ
2.2.3. Tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Thực trạng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ giai đoạn 2011 – 2013
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ
2.3.2. Đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂNG HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÁNG HẠ
3.1. Định hướng phát triển hiệu quả cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ
3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ
3.2.1. Xây dựng chiến lược cho vay tiêu dùng đúng đắn và hấp dẫn đối với khách hàng
3.2.2. Phát triển mạng lưới khách hàng
3.2.3. Phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong cho vay tiêu dùng
3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay tiêu dùng
3.2.5. Tăng cường chiến lược marketing
3.2.6. Nâng cao số lượng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.7. Nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.8. Hoàn thiện công tác thẩm định trước khi cho vay
3.2.9. Nâng cao quản lý chi phí trong hoạt động cho vay tiêu dùng
3.2.10. Hiện đại hóa các trang thiết bị, công nghệ trong ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan