[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động của ngân hàng thương mại
1.2. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.2. Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3. Các loại hình cho vay tiêu dùng
1.3.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.3.2. Căn cứ vào tính chất đảm bảo
1.4. Vai trò của hoạt động CVTD
1.4.1. Đối với khách hàng
1.4.2. Đối với ngân hàng
1.4.3. Đối với nền kinh tế
1.5. Hiệu quả hoạt động CVTD tại ngân hàng thương mại
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động CVTD
1.6.1. Các nhân tố khách quan
1.6.2. Các nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI–PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN ĐĂNG NINH
2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội–phòng giao dịch Trần Đăng Ninh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của SHB – Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh.
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội–phòng giao dịch Trần Đăng Ninh giai đoạn 2011 -2013
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại SHB - phòng giao dịch Trần Đăng Ninh trong giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Những quy định chung về nghiệp vụ CVTD tại SHB – phòng giao dịch Trần Đăng Ninh.
2.2.2. Các hình thức CVTD của SHB
2.2.3. Tình hình doanh số CVTD của SHB- phòng giao dịch Trần Đăng Ninh giai đoạn 2011-2013
2.2.4. Tình hình doanh số thu nợ CVTD của SHB – Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.5. Tình hình dư nợ CVTD của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – phòng giao dịch Trần Đăng Ninh giai đoạn 2011-2013
2.2.6. Cơ cấu dư nợ CVTD của SHB-Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh
2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động CVTD
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội-Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh.
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI- PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN ĐĂNG NINH
3.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCPSài Gòn Hà Nội trong những năm tới
3.1.1. Nhu cầu cho vay tiêu dùng trong thời gian tới
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của SHB - Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội- Phòng giao dịch Trần Đang Ninh
3.2.1. Tăng cường công tác huy động vốn
3.2.2. Đa dạng hóa các loại hình cho vay tiêu dùng
3.2.3. Xây dựng chính sách khách hàng theo hướng cởi mở hơn đối với khách hàng vay tiêu dùng
3.2.4. Xử lí dứt điểm nợ quá hạn, nợ xấu
3.2.5. Hiện đại hoá ngân hàng
3.2.6. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ và các cơ quan thẩm quyền có liên quan
3.3.2. Kiến nghị với NHNN
3.3.3. Kiến nghị với SHB
3.3.4. Kiến nghị với Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan