[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .
1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay
1.1.2. Vai trò của hoạt động cho vay đối với ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.2. Đặc trưng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.4. Các hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÚC
2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
2.1.1. Thông tin chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Sự thành lập và phát triển của SHB Vĩnh Phúc
2.1.4. Cơ cấu tổ chức
2.1.5. Các hoạt động chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu hoạt động cho vay)
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Quy định chung về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
2.3.1. Nguyên tắc cho vay
2.3.2. Tài sản đảm bảo
2.3.3. Quy trình cho vay
2.3.4. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân
2.4. Thực trạng về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
2.4.1. Tình hình doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân
2.4.2. Tình hình dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân
2.4.3. Tình hình thu nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.4.4. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
2.5. Đánh giá hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
2.5.1. Điểm mạnh về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
2.5.2. Nhược điểm của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
2.5.3. Nguyên nhân của các hạn chế trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÚC
3.1. Định hướng hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
3.2. Giải pháp nâng cao hiểu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
3.2.1. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin
3.2.2. Hoàn thiện quy trình tín dụng cho vay khách hàng cá nhân
3.2.3. Xây dựng biểu lãi suất linh hoạt
3.2.4 Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ ngân hàng
3.2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước và Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (Hội Sở)
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan