[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Lào Cai

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Lào Cai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng
1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.1.2.3. Chức năng tạo tiền
1.2. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm nguồn vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.1.1. Vốn chủ sở hữu
1.2.1.2. Vốn nợ
1.2.1.3. Vốn huy động khác
1.2.2. Vai trò của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Đối với nền kinh tế
1.2.2.2. Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.2.3. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Phân loại theo thời gian huy động vốn
1.2.3.2. Phân loại theo đối tượng huy động vốn
1.2.3.3. Phân loại theo hình thức các nghiệp vụ
1.3. Hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn
1.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá quy mô và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động
1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn huy động
1.3.2.3. Nhóm chỉ tiêu về chi phí huy động vốn
1.3.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời của vốn
1.3.2.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh giữa huy động vốn và sử dụng vốn
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.3.3.1. Các nhân tố khách quan
1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH LÀO CAI
2.1. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.2. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.2.1. Đặc điểm về địa bàn kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.2.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.2.3. Hoạt động sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.3. Các sản phẩm huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.4. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.4.1. Khái quát về nguồn vốn
2.4.2. Hoạt động huy động vốn chủ sở hữu
2.4.3. Hoạt động huy động vốn nợ
2.4.3.1. Huy động vốn theo hình thức huy động
2.4.3.2. Huy động vốn theo thành phần kinh tế
2.4.3.3. Huy động vốn theo kỳ hạn
2.4.3.4. Huy động vốn theo loại tiền
2.4.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.4.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chi phí huy động vốn
2.4.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời vốn huy động
2.4.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn
2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế
2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH LÀO CAI
3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
3.2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
3.2.1. Định hướng chung
3.2.2. Định hướng huy động vốn
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai
3.3.1. Gắn liền việc huy động vốn với việc sử dụng vốn một cách hiệu quả
3.3.2. Giải pháp về hoạch định và thực hiện chiến lược huy động vốn
3.3.2.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.3.2.2. Chiến lược sản phẩm huy động vốn
3.3.2.3. Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh
3.3.3. Giải pháp về các chính sách huy động vốn
3.3.3.1. Chính sách lãi suất
3.3.3.2. Chính sách marketing
3.3.3.3. Chính sách về công nghệ
3.3.3.4. Chính sách khách hàng
3.3.3.5. Chính sách môi trường cạnh tranh
3.3.4. Giải pháp về con người
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan