[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Bắc Giang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng
1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.1.2.3. Chức năng tạo tiền
1.1.3. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn
1.1.3.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
1.1.3.3. Nghiệp vụ trung gian khác
1.2. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm nguồn vốn
1.2.1.1. Vốn chủ sở hữu
1.2.1.2. Vốn nợ
1.2.2. Vai trò của nguồn vốn
1.2.2.1. Đối với nền kinh tế
1.2.2.2. Đối với Ngân hàng thương mại
1.2.3. Phân loại nguồn vốn huy động
1.2.3.1. Căn cứ theo thời gian
1.2.3.2. Căn cứ theo loại tiền huy động
1.2.3.3. Căn cứ theo đối tượng huy động
1.2.3.4. Căn cứ vào hình thức các nghiệp vụ
1.3. Hiệu quả hoạt động huy động vốn
1.3.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn
1.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
1.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá quy mô và tốc độ tăng trưởng của vốn huy động
1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá cơ cấu các nguồn vốn huy động
1.3.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chi phí huy động vốn
1.3.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả sinh lời của vốn
1.3.2.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn
1.3.3.1. Yếu tố khách quan
1.3.3.2. Yếu tố chủ quan
1.3.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH BẮC GIANG
2.1. Khái quát hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thuơng mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang
2.2.1. Khái quát về nguồn vốn
2.2.2. Hoạt động huy động vốn chủ sở hữu
2.2.3. Hoạt động huy động vốn nợ
2.2.3.1. Huy động vốn theo kỳ hạn
2.2.3.2. Huy động vốn theo thành phần kinh tế
2.2.3.3. Huy động vốn theo loại tiền
2.2.3.4. Huy động vốn theo đối tượng huy động
2.2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Bắc Giang
2.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chi phí huy động vốn
2.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời vốn huy động
2.2.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn
2.3. Đánh giá về hiệu quả huy động vốn
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH BẮC GIANG
3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang.
3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động chung của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang
3.1.2. Định hướng phát triển huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang
3.2. Giải pháp với Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bắc Giang
3.2.1. Gắn liền việc huy động vốn với việc sử dụng vốn một cách hiệu quả
3.2.2. Giải pháp về hoạch định và thực hiện chiến lược huy động vốn
3.2.2.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.2.2.2. Chiến lược sản phẩm huy động vốn
3.2.2.3. Xây dựng kế hoạch huy động vốn rõ ràng cho từng giai đoạn
3.2.3. Các chính sách cần áp dụng
3.2.3.1. Chính sách marketing
3.2.3.2. Chính sách cạnh tranh năng động và hiệu quả
3.2.3.3. Chính sách khách hàng
3.2.3.4. Chính sách về công nghệ
3.2.4. Giải pháp về con người
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan