[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế
1.1.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế
1.1.1.2 Đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế
1.1.2 Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Đối với nền kinh tế quốc dân
1.1.2.2 Đối với các doanh nghiệp
1.1.2.3 Đối với ngân hàng
1.1.3 Một số phương thức thanh toán quốc tế phổ biến
1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền (Remittance)
1.1.3.2 Phương thức ghi sổ (Open Account)
1.1.3.3 Phương thức nhờ thu (Collection of Payment)
1.1.3.4 Phương thức tín dụng chứng từ (Letter of Credit – L/C)
1.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế
1.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại
1.2.2.1 Các chỉ tiêu định tính
1.2.2.2 Các chỉ tiêu định lượng
1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại
1.2.3.1 Các nhân tố khách quan
1.2.3.2 Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI
1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.1.2 Các dịch vụ được cung cấp tại chi nhánh và cơ cấu tổ chức
1.1.3 Một số kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Hà Nội
1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
1.1.3.2 Hoạt động cho vay
1.1.3.3 Các hoạt động khác
1.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BIDV CHI NHÁNH HÀ NỘI
1.2.1 Một số sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế chủ yếu
1.2.1.1 Nhóm các sản phẩm dịch vụ TTQT nhập khẩu
1.2.1.2 Nhóm các sản phẩm dịch vụ TTQT xuất khẩu
1.2.2 Quy trình thực hiện nghiệp vụ
1.2.3 Những đặc điểm trong hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP BIDV Hà Nội
1.2.4 Một số kết quả hoạt động thanh toán quốc tế trong những năm gần đây
1.2.4.1 Tình hình thanh toán xuất nhập khẩu
1.2.4.2 Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động thanh toán quốc tế
1.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI
1.3.1 Những kết quả đạt được
1.3.1.1 Chất lượng cán bộ nhân viên ngày một tăng cao
1.3.1.2 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng ngày càng tăng
1.3.1.3 Hỗ trợ cho sự phát triển của các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng
1.3.1.4 Việc kiểm soát rủi ro trong các giao dịch được đẩy mạnh
1.3.1.5 Quan hệ quốc tế và mạng lưới ngân hàng đại lý được mở rộng
1.3.1.6 Uy tín của ngân hàng BIDV được nâng cao trên thị trường trong nước và quốc tế
1.3.2 Những vấn đề còn hạn chế
1.3.2.1 Các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế chưa phát triển đồng đều
1.3.2.2 Sự mất cân đối giữa thanh toán nhập khẩu và thanh toán xuất khẩu
1.3.2.3 Sự phối hợp giữa hoạt động thanh toán quốc tế và hoạt động kinh doanh ngoại tệ vẫn chưa hiệu quả
1.3.3 Nguyên nhân
1.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan
1.3.3.2 Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BIDV CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BIDV CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1.1 Định hướng chung
3.1.2 Định hướng cụ thể
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.2.1 Giải pháp về nghiệp vụ
3.2.1.1 Tăng cường nguồn ngoại tệ phục vụ cho việc thanh toán
3.2.1.2 Hoàn thiện và phát triển các phương thức thanh toán, các dịch vụ thanh toán quốc tế hiện đại
3.2.1.3 Tăng cường thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế khép kín
3.2.2 Tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán quốc tế
3.2.3 Xây dựng chính sách khách hàng
3.2.4 Đẩy mạnh công tác marketing trong hoạt động ngân hàng
3.2.5 Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện
3.2.5.1 Hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ ngân hàng
3.2.5.2 Hoàn thiện mô hình tổ chức trung tâm tác nghiệp tài trợ thương mại
3.2.6 Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên
3.2.7 Hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ cho khách hàng
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan