[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng
1.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán
1.1.2.3 Chức năng tạo tiền
1.1.3 Vai trò của ngân hàng thương mại
1.1.3.1 Ngân hàng thương mại góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển sản xuất kinh doanh
1.1.3.2 Ngân hàng thương mại góp phần thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1.1.3.3 Ngân hàng thương mại vừa là nơi tạo môi trường vừa là nơi thực thi chính sách tiền tệ quốc gia
1.1.3.4 Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa kinh tế quốc dân với kinh tế quốc tế
1.1.4 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.4.1 Hoạt động huy động vốn
1.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn
1.1.4.3 Hoạt động cung ứng các dịch vụ ngân hàng
1.2 Khái quát hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm về huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2.1 Vốn chủ sở hữu (vốn tự có)
1.2.2.2 Vốn nợ
1.2.2.3 Nguồn vốn khác
1.2.3 Vai trò của vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.2.3.1 Vốn huy động quyết định đến quy mô hoạt động và quy mô tín dụng của ngân hàng
1.2.3.2 Vốn huy động quyết định đến khả năng thanh toán và đảm bảo uy tín của các ngân hàng
1.2.3.3 Vốn huy động ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng
1.2.4 Đối tượng huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.3 Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.3.1 Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi
1.3.1.1 Tiền gửi không kỳ hạn
1.3.1.2 Tiền gửi có kỳ hạn của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội
1.3.1.3 Tiền gửi tiết kiệm của dân cư
1.3.2 Huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá
1.3.2.1 Phát hành trái phiếu
1.3.2.2 Phát hành chứng chỉ tiền gửi
1.3.2.3 Phát hành kỳ phiếu
1.3.2.4 Giấy tờ có giá khác
1.3.3 Vay Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng khác
1.3.4 Huy động vốn qua các hình thức khác
1.4 Hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
1.4.1 Khái niệm hiệu quả huy động vốn
1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.4.2.1 Chỉ tiêu định tính
1.4.2.2 Chỉ tiêu định lượng
1.4.2.3 Cân đối giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn
1.4.3 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn
1.4.3.1 Huy động vốn đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển của nền kinh tế
1.4.3.2 Huy động vốn tạo điều kiện cân bằng cung cầu tiền tệ, giảm lạm phát
1.4.3.3 Huy động vốn tạo điều kiện đưa tiền nhàn rỗi vào lưu thông, làm cho chúng có thể sinh lời
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn
1.5.1 Nhân tố khách quan
1.5.2 Nhân tố chủ quan
1.6 Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1 Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2013
2.2 Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
2.2.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
2.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.2.3.1 Ban giám đốc
2.2.3.2 Phòng Hành chính Nhân sự
2.2.3.3 Phòng Kế hoạch Kinh doanh
2.2.3.4 Phòng Kế toán và Ngân quỹ
2.2.3.5 Phòng thanh toán quốc tế
2.2.3.6 Phòng dịch vụ Marketing
2.2.3.7 Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ
2.2.3.8 Các phòng giao dịch
2.2.4 Các hoạt động chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
2.2.4.1 Hoạt động huy động vốn
2.2.4.2 Hoạt động sử dụng vốn
2.2.4.3 Thanh toán chuyển tiền và dịch vụ ngân hàng khác
2.2.4.4 Hoạt động kinh doanh khác
2.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội năm 2011-2013
2.2.5.1 Kết quả hoạt động huy động vốn
2.2.5.2 Kết quả hoạt động sử dụng vốn
2.2.5.3 Kết quả hoạt động dịch vụ
2.2.5.4 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3 Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
2.3.1 Các sản phẩm huy động vốn đang được áp dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
2.3.2 Tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động
2.3.2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền
2.3.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn
2.3.2.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo thành phần kinh tế
2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hiệu quả hoạt động huy động vốn và sự phù hợp với việc sử dụng vốn
2.3.3.1 Nguồn vốn huy động và tổng nguồn vốn
2.3.3.2 Sự cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn
2.3.3.3 Chi phí huy động vốn
2.4 Đánh giá chung về hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
2.4.1 Những thành tựu đạt được trong hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
2.4.1.1 Về quy mô và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn
2.4.1.2 Về cơ cấu nguồn vốn
2.4.2 Những hạn chế trong hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
2.4.3 Nguyên nhân
2.5 Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới
3.1.1 Định hướng phát triển trong ngắn hạn
3.1.2 Định hướng phát triển trung và dài hạn
3.1.3 Kế hoạch trong tương lai
3.1.4 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn của chi nhánh trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
3.2.1 Xây dựng chiến lược trong cơ cấu huy động vốn
3.2.2 Tăng cường các hoạt động tiếp thị, quảng cáo trong huy động vốn
3.2.3 Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng
3.2.4 Đầu tư hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.5 Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt
3.2.6 Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả
3.2.7 Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng
3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Nội
3.3.1 Kiến nghị đối với Hội sở chính BacABank
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ
3.4 Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan