[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về huy động vốn
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của huy động vốn
1.1.1.1. Khái niệm huy động vốn
1.2.1.2. Đặc điểm của huy động vốn
1.1.1.3. Vai trò của vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng
1.1.2. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Nghiệp vụ tiền gửi
1.1.2.2. Phát hành giấy tờ có giá
1.1.2.3. Huy động vốn qua các khoản đi vay
1.2. Hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Quy mô nguồn vốn và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
1.2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động
1.2.2.3. Chi phí huy động vốn
1.2.2.4. Phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn
1.3.1. Các nhân tố kiểm soát được
1.3.2. Các nhân tố không kiểm soát được
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ, HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh BIDV Hồng Hà
2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh BIDV Hồng Hà
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh BIDV Hồng Hà
2.2.1. Các sản phẩm huy động vốn
2.2.2. Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng
2.2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2.2. Hoạt động tín dụng
2.2.2.3. Kết quả kinh doanh
2.2.2.4. Quy mô nguồn vốn và cơ cấu vốn
2.2.2.5. Chi phí huy động vốn
2.2.3. Tính cân đối giữa việc huy động vốn và sử dụng vốn
2.3. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒNG HÀ, HÀ NỘI
3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn
3.2. Giải pháp nâng cao tại Chi nhánh BIDV Hồng Hà
3.2.1. Xây dựng chiến lược trong cơ cấu huy động vốn
3.2.2. Tăng cường các hoạt động tiếp thị, quảng cáo trong huy động vốn
3.2.3. Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng
3.2.4. Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ Ngân hàng
3.2.5. Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu qủa
3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
3.2.7. Đầu tư hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.8. Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt
3.2.9. Nhanh chóng mở rộng dịch vụ mới, đa dạng hóa các hình thức huy động, tăng cường các khoản thu từ dịch vụ.
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng BIDV Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với chính phủ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan