[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hyundai Bắc Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hyundai Bắc Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.2.1. Kết cấu vốn lưu động
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.3. Quản lý vốn lưu động
1.3.1. Quản lý tiền mặt
1.3.2. Quản lý nợ phải thu
1.3.3. Quản lý hàng tồn kho
1.3.4. Các chiến lược quản lý vốn lưu động
1.4. Hiệu quả quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.4.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.4.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý VLĐ
1.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý VLĐ
1.4.5. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM &DV BẮC VIỆT
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH TM & DV HYUNDAI Bắc Việt
2.1.1. Lịch sử hình thành công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty
2.2. Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bắc Việt
2.2.1. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty
2.2.2. Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty Bắc Việt
2.2.3. Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả kinh doanh chung của công ty Bắc Việt
2.3. Thực trạng quản lý vốn lưu động và hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty Bắc Việt
2.3.1. Tiền mặt
2.3.2. Tài khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:
2.3.3. Các khoản phải thu:
2.3.4. Hàng tồn kho
2.3.5. Tài sản ngắn hạn khác:
2.3.6. Chiến lược quản lý vốn lưu động của công ty
2.4. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty Bắc Việt
2.4.1. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động chung
2.4.2. Các chỉ tiêu đo lường khả năng thanh toán
2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá từng thành phần
2.4.4. Ứng dụng phương pháp phân tích dupont để đánh giá hiệu quả vốn lưu động của công ty
2.5. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty Bắc Việt
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Những hạn chế
2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty Bắc Việt
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV BẮC VIỆT
3.1. Bối cảnh kinh tế và định hướng phát triển của công ty Bắc Việt
3.2. Các giải pháp quản lý vốn lưu động của công ty Bắc Việt
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan