[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Năm Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Năm Hải
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả
1.1.2. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Bản chất về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.4. Vai trò của hiệu quả SXKD đối với một doanh nghiệp
1.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả SXKD
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp tỷ số
1.2.3. Phương pháp loại trừ
1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Nội dung đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.3. Phân tích Dupont về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
1.5. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp
1.6. Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp
1.6.1. Giải pháp tăng doanh thu
1.6.2. Giải pháp giảm chi phí
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NĂM HẢI
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Sơ lược về công ty TNHH Năm Hải
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp
2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả SXKD của công ty TNHH Năm Hải
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.3. Phân tích Dupont
2.3. Đánh giá tình hình hiệu quả SXKD của công ty
2.3.1. Nhược điểm
2.3.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NĂM HẢI
3.1. Phương hướng và mục tiêu nâng cao hiệu quả SXKD của công ty
3.1.1. Mục tiêu và kế hoạch của công ty trong thời gian tới
3.1.2. Phương hướng phát triển công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty
3.2.1. Chủ động xác định nhu cầu VKD
3.2.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức , huy động và sử dụng vốn kinh doanh
3.2.3. Quản lý chặt chẽ các khoản vốn tiền mặt
3.2.4. Đẩy mạnh công tác thanh toán và thu hồi công nợ
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ
3.2.6. Cố gắng kiểm soát chi phí, hạ giá thành sản phẩm
3.2.7. Đẩy mạnh công tác mở rộng sản xuất, phát triển thị trường
3.2.8. Chủ động phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
3.2.9. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ, năng cấp, đổi mới máy móc thiết bị cơ sở hạ tầng.
3.2.10. Tiến hành quản lý chặt chẽ TSCĐ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với nhà nước
3.3.2. Đối với công ty.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan