[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Đặc điểm của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp
1.2.1.1. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
1.2.1.2. Tỷ suất sinh lời của tài sản
1.2.1.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu
1.2.1.4. Tỷ suất sinh lời trên chi phí hoạt động
1.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.1. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.2.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.1. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.2.3.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn vay
1.2.3.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động
1.2.4. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động
1.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Yếu tố khách quan
1.3.1.1. Môi trường quốc tế
1.3.1.2. Môi trường trong nước và môi trường pháp lý
1.3.1.3. Môi trường xã hội
1.3.1.4. Trình độ khoa học kỹ thuật
1.3.1.5. Thị trường đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp
1.3.1.6. Tính cạnh tranh
1.3.2. Yếu tố chủ quan
1.3.2.1. Bộ máy tổ chức doanh nghiệp
1.3.2.2. Tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.2.3. Lao động và tiền lương
1.3.2.4. Nguyên vật liệu
1.3.2.5. Sản phẩm
1.3.2.6. Môi trường làm việc và cơ sở vật chất bên trong doanh nghiệp
1.3.2.7. Marketing
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành phát triển
2.1.3. Hoạt động kinh doanh sản xuất
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý
2.1.5. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.5.1. Đặc điểm sản phẩm
2.1.5.2. Đặc điểm trình độ công nghệ
2.1.5.3. Đặc điểm thị trường
2.1.5.4. Đặc điểm về lao động
2.2. Thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng
2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty
2.2.1.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn
2.2.1.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.1.2. Tính tự chủ trong hoạt động tài chính và khả năng thanh toán
2.2.1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá tính tự chủ trong hoạt động tài chính
2.2.1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.1.2.3. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2011 và năm 2012
2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh công ty
2.2.2.1. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp
2.2.2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản chung
2.2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.2.2.3. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng
2.3.1. Thuận lợi và khó khăn
2.3.1.1. Thuận lợi
2.3.1.2. Khó khăn
2.3.2. Những kết quả đạt được
2.3.3. Vấn đề còn tồn tại
2.3.3.1. Vấn đề về tài chính
2.3.3.2. Về thị trường
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÕNG
3.1. Triển vọng phát triển
3.1.1. Phân tích ngành công nghiệp Bia Việt Nam
3.1.2. Quy hoạch phát triển ngành Bia của Việt Nam
3.1.3. Định hướng phát triển đối với ngành bia
3.1.4. Một vài xu hướng của ngành Bia Việt Nam
3.2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.
3.2.1. Giải pháp về tài chính
3.2.1.1. Tái cơ cấu tài sản - nguồn vốn
3.2.1.2. Nghiên cứu và phân tích tài chính các dự án trước khi đầu tư
3.2.1.3. Nâng cao năng lực quản lý hàng tồn kho
3.2.1.4. Thiết lập chính sách phải thu hợp lý và hiệu quả
3.2.1.5. Giải pháp nâng cao doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh
3.3. Các giải pháp về marketing
3.3.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.3.2. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá
3.4. Các giải pháp khác
3.4.1. Quản lý tổ chức
3.4.2. Nâng cao năng suất lao động
3.5. Một số kiến nghị với bên hữu quan
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan