[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy của các công ty Cổ phần công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy của các công ty Cổ phần công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÒN BẨY VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY
1.1. Tổng quan chung về đòn bẩy
1.1.1. Khái niệm đòn bẩy
1.1.2. Các loại đòn bẩy
1.2. Đòn bẩy hoạt động
1.2.1. Phân tích điểm hòa vốn
1.2.2. Khái niệm, công thức tính và ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động
1.2.3. Mối quan hệ giữa đòn bẩy hoạt động và điểm hòa vốn
1.2.4. Mối quan hệ giữa đòn bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh
1.2.5. Ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động với quản trị tài chính
1.3. Đòn bẩy tài chính
1.3.1. Khái niệm, công thức tính và ý nghĩa của đòn bẩy tài chính
1.3.2. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
1.3.3. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan
1.4. Đòn bẩy tổng hợp
1.4.1. Khái niệm đòn bẩy tổng hợp
1.4.2. Công thức tính đòn bẩy tổng hợp
1.4.3. Ý nghĩa của đòn bẩy tổng hợp
1.5. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty
1.5.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng đòn bẩy
1.5.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng đòn bẩy
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty
1.6.1. Các nhân tố chủ quan
1.6.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2013
2.1. Đặc điểm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm
2.2. Thực trạng sử dụng đòn bẩy hoạt động của các công ty cổ phần ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.2. Phân tích thực trạng sử dụng đòn bẩy hoạt động
2.2.3. Mối quan hệ giữa đòn bẩy hoạt động và điểm hòa vốn
2.2.4. Mối quan hệ giữa đòn bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh
2.3. Thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính của các công ty ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.3.1. Phân tích thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính
2.3.2. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
2.3.3. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan
2.4. Thực trạng sử dụng đòn bẩy tổng hợp của các công ty ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.5. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy của công ty ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.5.1. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.5.2. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.5.3. Chỉ tiêu quản lý tài sản
2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam
2.6.1. Trình độ của người lãnh đạo
2.6.2. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp
2.6.3. Sử dụng đòn bẩy hoạt động
2.6.4. Uy tín doanh nghiệp
2.6.5. Thị trường tài chính
2.6.6. Chi phí lãi vay
2.6.7. Chính sách, pháp luật của Nhà Nước
2.6.8. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
2.6.9. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.6.10. Thực trạng của nền kinh tế
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM
3.1. Đánh giá chung về việc sử dụng và hiệu quả sử dụng đòn bẩy
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động
3.2.1. Giải pháp nâng cao năng suất lao động
3.2.2. Giải pháp tăng doanh thu
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí cố định
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
3.3.1. Giải pháp nâng cao và gia tăng hiệu quả sử dụng nợ
3.3.2. Giải pháp đòn bẩy tài chính
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan