[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần DCA Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần DCA Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÒN BẨY VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DCA VIỆT NAM
1.1. Tổng quan chung về Đòn bẩy
1.1.1. Khái niệm đòn bẩy
1.1.2. Các loại đòn bẩy
1.2. Đòn bẩy hoạt động
1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động
1.2.2. Phân tích điểm hòa vốn
1.2.3. Độ bẩy hoạt động
1.3. Đòn bẩy tài chính
1.3.1. Khái niệm đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của đòn bẩy tài chính
1.3.2. Độ bẩy tài chính
1.3.3. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan
1.4. Đòn bẩy tổng hợp
1.4.1. Khái niệm và ý nghĩa của đòn bẩy tổng hợp
1.4.2. Độ bẩy tổng hợp
1.5. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty
1.5.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng đòn bẩy
1.5.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng đòn bẩy
1.5.3. Mối quan hệ giữa đòn bẩy và hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty
1.6.1. Các nhân tố chủ quan
1.6.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÕN BẨY TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DCA VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần DCA Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần DCA Việt Nam
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP DCA Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2013.
2.2. Thực trạng sử dụng đòn bẩy hoạt động tại CTCP DCA Việt Nam
2.2.1. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.2. Phân tích thực trạng sử dụng độ bẩy hoạt động
2.3. Phân tích thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính tại CTCP DCA Việt Nam .
2.3.1. Phân tích độ bẩy tài chính
2.3.2. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan
2.4. Phân tích thực trạng sử dụng đòn bẩy tổng hợp trong CTCP DCA Việt Nam
2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong CTCP DCA Việt Nam
2.6. Mối quan hệ giữa đòn bẩy và hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.6.1. Mô hình Dupont 1 – mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và ROE
2.6.2. Mô hình Dupont 2 – mối quan hệ giữa nợ vay và ROE
2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong Công ty Cổ phần DCA Việt Nam
2.7.1. Các nhân tố chủ quan
2.7.2. Các nhân tố khách quan
2.8. Đánh giá về việc sử dụng đòn bẩy trong Công ty Cổ phần DCA Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2013
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÕN BẨY TẠI CTCP DCA VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của CTCP DCA Việt Nam
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy
3.2.1. Các biện pháp tăng doanh thu
3.2.2. Quản lý chặt chẽ và hiệu quả các chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay
3.2.4. Tìm kiếm và sử dụng các nguồn nợ vay có chi phí thấp nhất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan