[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần May Phương Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần May Phương Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÒNG TIỀN VÀ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Dòng tiền
1.1.1. Khái niệm về dòng tiền
1.1.2. Phân loại dòng tiền
1.2. Quản trị dòng tiền
1.2.1. Khái niệm quản trị dòng tiền
1.2.2. Nguyên tắc quản trị dòng tiền
1.2.3. Mục đích và vai trò quản trị dòng tiền
1.3. Nội dung quản trị dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Quản trị dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.2. Quản trị dòng tiền từ hoạt động tài chính ngắn hạn
1.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung
1.4.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ hoạt động tài chính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG
2.1. Đặc điểm kinh doanh của công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhiệm vụ từng phòng ban
2.2. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2010-2012
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn công ty năm 2010-2012
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2012
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3. Phân tích thực trạng quản trị dòng tiền ngắn hạn tại công ty cổ phần May Phương Đông
2.3.1. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn trong công ty
2.3.2. Quản trị dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.3. Quản trị dòng tiền ngắn hạn từ hoạt động tài chính
2.4. Đánh giá về quản trị dòng tiền tại công ty cổ phần May Phương Đông
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG
3.1. Phương hướng phát triển của công ty trong năm 2013
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Định hướng phát triển và mục tiêu cụ thể
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ở công ty
3.2.1. Cải thiện lưu lượng tiền mặt
3.2.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng thương mại
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan