[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH công nghiệp giấy và sản xuất bao bì Ngọc Diệp

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH công nghiệp giấy và sản xuất bao bì Ngọc Diệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DN
1.1. Những vấn đề cơ bản về tài sản của DN
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tài sản trong DN
1.1.2. Vai trò của tài sản trong DN
1.2. Phân loại tài sản trong DN
1.2.1. Tài sản ngắn hạn
1.2.2. Tài sản dài hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản của DN
1.3.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng tài sản của DN
1.3.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong DN
1.3.3. Nội dung đánh giá hệ số sử dụng tài sản
1.3.4. Ứng dụng phương pháp Dupont để phân tích hiệu quả sử dụng Tài Sản
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của DN
1.4.1. Các nhân tố bên trong DN
1.4.2. Các nhân tố bên ngoài DN
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ NGỌC DIỆP
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Công nghiệp giấy và sản xuất bao bì Ngọc Diệp
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh và các mặt hàng kinh doanh chính
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2010 - 2012 của công ty
2.2. Thực trạng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Công nghiệp giấy và sản xuất bao bì Ngọc Diệp
2.2.1. Thực trạng tài sản của công ty TNHH Ngọc Diệp
2.2.2. Tình hình hiệu quả sử dụng tài sản của công ty
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Công nghiệp giấy và sản xuất bao bì Ngọc Diệp.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ NGỌC DIỆP
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH công nghiệp giấy và sản xuất bao bì Ngọc Diệp
3.1.1. Cam kết kinh doanh của công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH Công Nghiệp Giấy và sản xuất bao bì Ngọc Diệp.
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của công ty TNHH Ngọc Diệp
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Ngọc Diệp
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của công ty TNHH Ngọc Diệp
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan