[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thanh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thanh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản
1.1.2. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lí tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Nội dung quản lí ngắn hạn
1.2.2. Nội dung quản lý tài sản dài hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.3.1. Hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chung tổng tài sản
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hi ệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH SX & TM HƯNG THANH
2.1. Khái quát về công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của c ông ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.2. Thực trạng quản lý TS của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.2.1. Thực trạng về quy mô và cơ cấu TS của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.2.2. Thực trạng quản lý TSNH của Công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.2.3. Thực trạng quản lý TSDH của công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.3. Thực trạng hi ệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.3.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.4. Nhận xét về hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH SX & TM HƯNG THANH
3.1. Đị nh hướng phát triển của Công ty TNHH SX và TM Hưng Thanh
3.1.1. Cơ hội và thách thức
3.1.2. Định hướng hoạt động của Công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hi ệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH SX và TM Hưng Thanh
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH tại công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH tại công ty TNHH SX & TM Hưng Thanh
3.2.3. Một số giải pháp chung khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan