[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Truyền thông ADT

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Truyền thông ADT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN GỐC VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm, thành phần và đặc trưng của vốn kinh doanh
1.1.2. Nguồn hình thành vốn kinh doanh
1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Doanh nghiệp
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADT
2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADT
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT
2.1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MARKETING CỦA CÔNG TY
2.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.2.2. Thị trường đầu vào
2.2.3. Thị trường đầu ra
2.2.4. Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT
2.3. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUYỀN THÔNG ADT
2.3.1. Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT
2.3.2. Tình hình quản lý sử dụng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT
2.3.3. Phân tích khả năng sinh lợi bằng phương pháp Dupont
2.3.4. Những tổng kết và đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADT
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADT
3.1.1. Tình hình và ảnh hưởng của kinh tế - xã hội trong và ngoài nước
3.1.2. Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty TNHH Truyền thông ADT trong những năm tiếp theo
3.1.3. Một số kế hoạch phát triển cụ thể của Công ty TNHH Truyền thông ADT trong những năm tới
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADT
3.2.1. Giải pháp về tài chính
3.2.2. Giải pháp về đầu tư tài sản cố định
3.2.3. Chính sách quản lý khoản phải thu
3.2.4. Chính sách quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Giải pháp về thị trường
3.2.6. Giải pháp về marketing
3.2.7. Chú trọng đầu tư nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan