[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh
1.1.2. Phân loại vốn
1.1.3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC LÂM
2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm
2.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm trong ba năm từ 2011 – 2013
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm từ năm 2011 – 2013
2.3.1. Đặc điểm nguồn vốn
2.3.2. Cơ cấu vốn kinh doanh
2.3.3. Tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD
2.3.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp
2.4. Đánh giá về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC LÂM
3.1. Định hướng phát triển của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm trong thời gian tới
3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội trong và ngoài nước
3.1.2. Định hướng phát triển của doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm
3.2.1. Các giải pháp tài chính
3.2.2. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị đến cơ quan chức năng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan