[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương Mại Việt Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương Mại Việt Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh
1.1.2. Đăc điểm và phân loại vốn kinh doanh
1.1.2.1. Đặc điểm của vốn
1.1.2.2. Phân loại vốn
1.2. Vốn lưu động và kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm vốn lưu động (VLĐ).
1.2.2. Phân loại vốn lưu động
1.2.2.1. Căn cứ vào vai trò của vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh
1.2.2.2. Căn cứ theo các hình thái biểu hiện
1.2.2.3. Căn cứ theo nguồn hình thành của vốn lưu động
1.2.3. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ)
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.3.3.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động
1.3.3.3. Hiệu suất của vốn lưu động
1.3.3.4. Hàm lượng vốn lưu động
1.3.3.5. Hệ số sinh lời vốn lưu động
1.3.3.6. Các chỉ số hoạt động
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.1.1. Chính sách kinh tế của nhà nước.
1.4.1.2. Tình trạng của nền kinh tế
1.4.1.3. Lạm phát.
1.4.1.4. Lãi suất thị trường.
1.4.1.5. Tác động của tiến bộ khoa học - kỹ thuật.
1.4.1.6. Tác động của môi trường tự nhiên.
1.4.2. Những nhân tố chủ quan
1.4.2.1. Tác động của chu kỳ sản xuất kinh doanh.
1.4.2.2. Xác định nhu cầu vốn lưu động.
1.4.2.3. Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên.
1.4.2.4. Lựa chọn các phương pháp đầu tư.
1.4.2.5. Các mối quan hệ của doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG.
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hưng.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hưng.
2.1.2. Khái quát ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hưng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1. Hội đồng quản trị.
2.1.3.2. Giám đốc.
2.1.3.3. Phó giám đốc.
2.1.3.4. Phòng tổ chức hành chính.
2.1.3.5. Phòng kinh doanh.
2.1.3.6. Phòng kế toán.
2.1.3.7. Phòng kế hoạch kỹ thuật xây dựng.
2.2. Thực trạng hoạt động SXKD tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hưng.
2.2.1. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty.
2.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài sản ngắn hạn và nguồn vốn ngắn hạn của CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hưng.
2.2.2.1. Tình hình tài sản ngắn hạn của CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hưng.
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn ngắn hạn của CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hưng.
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hưng
2.3.1. Công tác quản lý vốn lưu động tại Công ty.
2.3.2. Phân tích cơ cấu vốn lưu động
2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
2.3.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động.
2.3.3.2. Mức tiết kiệm vốn do tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.3.3.3. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động
2.3.3.4. Hàm lượng vốn lưu động.
2.3.3.5. Hệ số sinh lời vốn lưu động
2.3.3.6. Các chỉ số hoạt động
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Việt Hưng.
2.4.1. Những kết quả đạt được.
2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Những hạn chế cần khắc phục
2.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG
3.1. Định hướng phát triển vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hưng.
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dưng Thương mại Việt Hưng.
3.2.1. Xác định nhu cầu VLĐ của Công ty.
3.2.2. Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung và VLĐ nói riêng một cách hợp lý và linh hoạt.
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu.
3.2.4. Quản lý tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho
3.2.5. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ
2.3.5. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích kinh tế.
2.3.6. Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
3.3. Một số kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan