[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Hoàng Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Hoàng Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận chung về vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn lưu động
1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
1.3.1. Quan niệm về nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
1.3.2.1. Đối với doanh nghiệp
1.3.2.2. Đối với nhà nước
1.3.2.3. Đối với người lao động
1.3.3. Các nhân tác động đống tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Hoàng Phát
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.1. Thông tin chung về Công ty
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty CP Hoàng Phát
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy Công ty
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4. Tình hình tài chính và kết quả của Công ty CP Hoàng Phát
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Hoàng Phát
2.2.1. Tình hình cơ cấu về tài sản và nguồn vốn tại Công ty CP Hoàng Phát
2.2.2. Thực trạng cơ cấu vốn lưu động của Công ty CP Hoàng Phát
2.2.2.1. Cơ cấu vốn bằng tiền
2.2.2.2. Cơ cấu các khoản phải thu
2.2.2.3. Cơ cấu hàng tồn kho
2.2.3. Tình hình hiệu suất sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Hoàng Phát
2.2.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.2.3.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động
2.2.3.3. Hàm lượng vốn lưu động và tỷ suất lợi nhuận VLĐ
2.2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của từng bộ phận cấu thành VLĐ của Công ty
2.2.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.4.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu
2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
2.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
2.2.5. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.2.5.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.2.5.2. Khả năng thanh toán nhanh
2.2.5.3. Khả năng thanh toán tức thời
2.3. Đánh giá thực trạng nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT
3.1. Môi trường kinh doanh
3.1.1. Môi trường quốc tế
3.1.2. Môi trường trong nước
3.1.2.1. Năm 2011
3.1.2.2. Năm 2012
3.1.2.3. Năm 2013
3.2. Định hướng cho hoạt sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn từ năm 2014 – 2025
3.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu dộng tại Công ty CP Hoàng Phát
3.3.1. Giải Pháp Chung
3.3.1.1. Lựa chọn chiến lược quản lý vốn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh
3.3.1.2. Lựa chọn cách thức khai thác nguồn vốn lưu động
3.3.1.3. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.3.1.4. Đào tạo bộ bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý
3.3.2. Giải pháp cụ thể
3.3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính
3.3.2.2. Tăng cường quản lý vốn bằng tiền
3.3.2.3. Tăng cường quản lý, cân đối lượng hàng hóa tồn kho
3.3.2.4. Quản lý khoản phải thu
3.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Hoàng Phát
3.4.1. Thiết lập môi trưởng pháp lý ổn định và thông thoáng
3.4.2. Thực hiện ưu đãi trong cơ chế, chính sách về tài chính
3.4.3. Tạo ra một môi trường kinh tế, xã hội ổn định đảm bảo cho việc huy động vốn có hiệu quả
3.4.4. Tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan