[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần giải pháp kỹ thuật năng lượng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần giải pháp kỹ thuật năng lượng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm và phân loại vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Khái niệm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG.
2.1. Khái quát về CTCP giải pháp kỹ thuật Năng lượng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP giải pháp kỹ thuật Năng lượng
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Các ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng cơ cấu tài sản – nguồn vốn của CTCP giải pháp kỹ thuật năng lượng giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình tài sản của Công ty
2.2.2. Tình hình nguồn vốn của Công ty
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của CTCP giải pháp kỹ thuật năng lượng giai đoạn 2011-2013
2.3.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn chung
2.3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của CTCP giải pháp kỹ thuật Năng lượng
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CTCP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG
3.1. Định hướng hoạt động của CTCP giải pháp kỹ thuật Năng lượng
3.2. Các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty
3.2.1. Thông qua mô hình Dupont
3.2.2. Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Một số giải pháp khác
3.3. Kết luận và kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị
3.3.2. Kết luận
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan