[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn được sử dụng trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của vốn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
1.2. Chính sách quản lý tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản lưu động
1.2.1.2. Phân loại tài sản lưu động
1.2.1.3. Vai trò của tài sản lưu động đối với doanh nghiệp
1.2.1.4. Những phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1.5. Quản lý vốn bằng tiền của doanh nghiệp
1.2.1.6. Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.2.1.7. Quản lý phải thu khách hàng
1.2.2. Tài sản cố định trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định
1.2.2.2. Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp
1.2.2.3. Nguyên giá của tài sản cố định
1.2.2.4. Các phương pháp tính khấu hao
1.2.2.5. Phương pháp đầu tư tài sản cố định
1.3. Chính sách quản lý nguồn vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Quản lý nguồn vốn ngắn hạn
1.3.1.1. Khái niệm nguồn vốn ngắn hạn
1.3.1.2. Các nguồn vốn ngắn hạn
1.3.2. Quản lý nguồn vốn dài hạn trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Khái niệm nguồn vốn dài hạn
1.3.2.2. Các nguồn vốn dài hạn
1.4. Các chiến lược quản lý Tài sản - Nguồn vốn trong doanh nghiệp
1.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.5.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.5.2. Ý nghĩa của xác định hiệu quả sử dụng vốn
1.5.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.5.3.1. Những nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.5.3.2. Những nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
1.5.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.5.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.5.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.5.4.4. Chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.5.4.5. Chỉ tiêu về khả năng quản lý Vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ NỘI
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức và bộ máy quản lý
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.3.1. Đại hội đồng cổ đông
2.1.3.2. Ban kiểm soát
2.1.3.3. Hội đồng quản trị
2.1.3.4. Ban giám đốc
2.1.3.5. Phòng tổ chức – kế hoạch – đầu tư
2.1.3.6. Phòng tài chính – kế toán
2.1.3.7. Các xí nghiệp sản xuất, dịch vụ
2.1.3.8. Phòng kinh doanh
2.1.3.9. Các chi nhánh cửa hàng
2.1.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.2. Thực trạng quản lý tài sản của Công ty Cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội
2.2.1. Kết cấu tài sản
2.2.2. Quản lý tài sản lưu động
2.2.2.1. Kết cấu trong tài sản ngắn hạn
2.2.2.2. Phân tích các bộ phận cấu thành tài sản lưu động
2.2.3. Quản lý tài sản cố định
2.2.3.1. Kết cấu trong tài sản dài hạn
2.2.3.2. Quản lý tài sản cố định
2.3. Thực trạng quản lý nguồn vốn của công ty Cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội
2.3.1. Kết cấu nguồn vốn
2.3.2. Quản lý vốn chủ sở hữu
2.4. Chiến lược quản lý tài sản – nguồn vốn của công ty Cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội
2.4.1. Chính sách quản lý tài sản
2.4.2. Chính sách quản lý nguồn vốn
2.4.3. Chính sách quản lý tài sản – nguồn vốn
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty Cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội theo một số chỉ tiêu
2.5.1. Chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.5.1.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.5.1.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.5.1.3. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.5.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.5.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.5.4. Chỉ tiêu đánh giá về khả năng quản lý nợ phải trả
2.5.5. Chỉ tiêu đánh giá về khả năng quản lý vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ NỘI
3.1. Đánh giá chung về thực trạng quản lý vốn trong công ty Cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty phát triển của công ty Cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội
3.2.1. Mục tiêu
3.2.2. Phương hướng
3.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội
3.3.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.3.2. Quản lý tiền mặt
3.3.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.3.4. Quản lý hàng tồn kho
3.3.5. Một số biện pháp khác
3.3.5.1. Giảm giá vốn hàng bán
3.3.5.2. Hoàn thiện dự án công trình nhà A2 Ngọc Khánh
3.3.5.3. Áp dụng công nghệ kỹ thuật trong quản lý
3.3.5.4. Đầu tư cho nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan