[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Phân loại vốn
1.1.2.1. Phân theo nguồn hình thành
1.1.2.2. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.2.3. Phân loại theo phạm vi
1.1.2.4. Phân loại theo tính chất luân chuyển vốn
1.1.3. Vai trò của vốn trong hoạt động SXKD
1.2. Vốn lưu động
1.2.1 Khái niệm VLĐ
1.2.2. Phân loại VLĐ
1.2.2.1. Phân loại theo vai trò của từng loại VLĐ trong hoạt động SXKD
1.2.2.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.2.2.3. Phân loại theo nguồn hình thành
1.2.2.4. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng VLĐ
1.2.3. Vai trò của VLĐ trong hoạt động SXKD
1.2.4. Các hình thức biểu hiện của VLĐ
1.2.5. Xác định nhu cầu VLĐ
1.3. Vốn cố định
1.3.1. Khái niệm VCĐ
1.3.2. Phân loại VCĐ
1.3.2.1. Phân loại theo công dụng kinh tế
1.3.2.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.3.2.3. Phân loại theo nguồn hình thành
1.3.2.4. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng
1.3.3. Vai trò của vốn cố định trong hoạt động SXKD
1.4. Chiến lược quản lý Tài sản – Nguồn vốn
1.5. Hiệu quả sử dụng vốn, nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá
1.5.1. Hiệu quả sử dụng vốn
1.5.1.1. Hiệu quả sử dụng vốn là gì
1.5.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
1.5.2. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ
1.5.2.1. Nhân tố có thể lượng hóa
1.5.2.2. Nhân tố phi lượng hóa
1.5.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VCĐ
1.5.3.1 Nhân tố khách quan
1.5.3.2. Nhân tố chủ quan
1.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.5.4.1. Chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.5.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
1.5.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Lĩnh vực hoạt động chính
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty
2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam qua hệ thống các báo cáo tài chính
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.2. Tình hình Tài sản, Nguồn vốn của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
2.2.2.1. Tình hình biến động của Tài sản
2.2.2.2. Tình hình biến động của Nguồn vốn
2.3. Tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam qua một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý tài sản
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý nợ
2.4. Chính sách quản lý Tài sản – Nguồn vốn
2.4.1. Chính sách quản lý Tài sản
2.4.2. Chính sách quản lý Nguồn vốn
2.4.3. Kết hợp chính sách quản lý Tài sản và Nguồn vốn
2.5. Thực trạng sử dụng TSNH
2.5.1. Cơ cấu TSNH
2.5.2. Phân tích các bộ phận cấu thành nên TSNH
2.5.3. Các chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng quản lý TSNH
2.5.3.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSNH
2.5.3.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành TSNH
2.5.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.5.4.1. Mức tiết kiệm VLĐ do tăng tốc độ luân chuyển
2.5.4.2. Các chỉ số về sức sinh lời của VLĐ
2.6. Thực trạng sử dụng TSDH
2.6.1. Cơ cấu TSDH
2.6.2. Phân tích các bộ phận cấu thành nên TSDH
2.6.3. Các chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng quản lý TSDH
2.6.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
3.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sữa Việt Nam
3.1.1. Những kết quả đạt được
3.1.2. Những mặt hạn chế
3.1.2.1. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng VLĐ
3.1.2.2. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng VCĐ
3.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần sữa Việt Nam trong những năm tới
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sữa Việt Nam
3.3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
3.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan