[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Omnisysrem VN

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Omnisysrem VN
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
1.1. Tổng quan nghiên cứu về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về vốn trong DN
1.1.1.1. Khái niệm về vốn
1.1.1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.1.1.3. Vai trò của vốn đối với DN trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.1.4. Nội dung quản lý vốn trong DN
1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của DN
1.1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá toàn bộ vốn
1.1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.1.3.1. Những nhân tố khách quan
1.1.3.2. Những nhân tố chủ quan
1.2. Tổng quan thực tiễn nghiên cứu về vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Thực tiễn về nghiên cứu vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Nhận định cá nhân về thiếu sót của những bài tham khảo
1.2.3. Kết luận
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN OMNISYSTEM VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần OMNISYSTEM VN
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
2.2. Tình hình kết cấu vốn của công ty Cổ phần OMNISYSTEM
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần OMNISYSTEM VN
2.3.1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây
2.3.2. Thực trạng sử dụng vốn tại công ty cổ phần OMNISYSTEM VN
2.3.2.1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho kinh doanh
2.3.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty
2.3.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
2.3.3. Kết luận
2.4. Những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty
2.4.1. Những hạn chế trong công tác quản lý vốn của công ty
2.4.1.1. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định
2.4.1.2. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động
2.4.2. Nguyên nhân
2.4.2.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.2.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN OMNISYSTEMS VN
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần OMNISYSTEM VN
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần OMNISYSTEM VN
3.2.1. Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động và sử dụng vốn
3.2.2. Quản lý chặt chẽ chi phí
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.4. Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu
3.2.5. Dự trữ hàng tồn kho hợp lý, tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho
3.2.6. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên một cách hợp lý
3.2.7. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan