[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Vũ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Vũ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn trong doanh nghiệp:
1.1.1. Khái niệm về vốn
1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.3. Phân loại vốn
1.2. Quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Quản lý vốn cố định
1.2.2. Quản lý vốn lưu động
1.2.3. Chiến lược quản lý Tài sản - Nguồn vốn
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD&TM LÂM VŨ
2.1. Khái quát về công ty Cổ Phần Đầu Tư XD&TM Lâm Vũ
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty:
2.2. Khái quát Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP ĐT XD&TM Lâm Vũ
2.3. Thực trạng quản lý nguồn vốn tại công ty CP ĐT XD&TM Lâm Vũ
2.3.1. Tổng quan về tình hình nguồn vốn:
2.3.2. Quản lý vốn cố định của Công ty Cổ Phần Đầu Tư XD&TM Lâm Vũ
2.3.3. Quản lý vốn lưu động
2.3.4. Chiến lược quản lý Tài sản – Nguồn vốn
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư XD&TM Lâm Vũ:
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư XD&TM Lâm Vũ giai đoạn 2011 – 2013
2.4.1. Những ưu điểm trong công tác sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư XD&TM Lâm Vũ:
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư XD&TM Lâm Vũ:
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD&TM LÂM VŨ
3.1. Định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Đầu Tư XD&TM Lâm Vũ
3.1.1. Nhận xét khái quát về môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu Tư XD&TM Lâm Vũ.
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan