[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về vốn của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm vốn của doanh nghiệp
1.1.2 Đặc trưng vốn của doanh nghiệp:
1.1.3 Phân loại vốn:
1.1.4 Vai trò của vốn đối với hoạt đông sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp:
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp:
1.2.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp:
1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.1 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng vốn
1.3.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VLĐ
1.4 Kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại một số doanh nghiệp
1.4.1 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
1.4.2 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
2.1 Khái quát về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.1.2 Tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.2 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 giai đoạn 2011- 2013
2.3 Tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1
2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn của Công ty cố phần đầu tư và xây dựng HUD1
2.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong thời gian qua
2.4.1 Những thành tích đạt được trong việc tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty HUD1
2.4.2 Một số tồn tại trong việc quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1 Định hướng phát triển của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong thời gian tới.
3.2 Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1
3.2.1 Về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động
3.2.2 Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn cố định
3.2.3 Nâng cao chất lượng công trình, tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân để có thể thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh
3.3 Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan