[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Đặc điểm của vốn
1.1.3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
1.2. Phân loại vốn
1.2.1. Phân loại theo hình thức chu chuyển
1.2.2. Phân loại theo nguồn hình thành
1.2.3. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm, phân loại, tầm quan trọng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.3.1.2. Phân loại hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1.3. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.3.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2.2. Mục tiêu của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2.3. Vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.3.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.4. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động của các thành phần vốn
1.3.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.4.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
1.3.4.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.3.4.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nợ phải trả
1.3.4.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.3.4.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN MINH
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
2.2.1. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
2.2.2.1. Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn nói chung
2.2.2.1.1. Tình hình biến động và tỷ trọng của các thành phần vốn theo nguồn hình thành của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
2.2.2.1.2. Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng nợ phải trả
2.2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Vốn cố định
2.2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.2.5.1. Các chỉ tiêu tổng hợp
2.2.2.5.2. Các chỉ tiêu thành phần
2.3. Kết luận
2.3.1. Những kết quả đạt được và hạn chế của việc sử dụng vốn cố định
2.3.1.1. Kết quả đạt được của việc sử dụng vốn cố định
2.3.1.2. Hạn chế của việc sử dụng vốn cố định
2.3.2. Những kết quả đạt được và hạn chế của việc sử dụng vốn lưu động
2.3.2.1. Kết quả đạt được của việc sử dụng vốn lưu động
2.3.2.2. Hạn chế của việc sử dụng vốn lưu động
2.3.3. Những kết quả đạt được và hạn chế của việc sử dụng vốn chủ sở hữu
2.3.4. Những kết quả đạt được và hạn chế của việc sử dụng nợ phải trả
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN MINH
3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.1.1. Với tài sản cố định
3.1.2. Với các khoản đầu tư tài chính dài hạn
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.3. Một số giải pháp khác
3.3.1. Coi trọng nhân tố con người trong tổ chức
3.3.1.1. Nâng cao hơn nữa tay nghề của cán bộ, công nhân viên
3.3.1.2. Thu hút thêm lực lượng lao động trình độ cao
3.3.1.3. Thực hiện cơ chế thưởng phạt trong quá trình sử dụng vốn
3.3.2. Gia tăng nguồn vốn vay dài hạn trong tổng nguồn vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan