[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Đồng Tâm

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Đồng Tâm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP XDTN ĐỒNG TÂM
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.2.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện:
1.1.2.2. Phân loại theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.2.3. Phân loại vốn dựa trên nguồn hình thành
1.1.2.4. Phân loại theo quan hệ sở hữu vốn
1.1.3. Vai trò vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khái quát về cơ cấu vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh năng lực quản lý tài sản
1.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao
1.3.2.1. Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.2.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của vốn lưu động đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.3.2.3. Xuất phát từ thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp nói chung
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DNXDTN ĐỒNG TÂM
2.1. Giới thiệu về doanh nghiệp xây dựng tư nhân Đồng Tâm
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp XDTN Đồng Tâm
2.1.1.1. Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp XDTN Đồng Tâm
2.1.1.2. Lịch sử phát triển của doanh nghiệp qua các thời kỳ
2.1.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp XDTN Đồng Tâm
2.2. Thực trạng quản lý VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ trong DN XDTN Đồng Tâm
2.2.1. Phân tích kết cấu vốn lưu động tại doanh nghiệp XDTN Đồng Tâm
2.2.2. Phân tích nguồn vốn của doanh nghiệp XDTN Đồng Tâm
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp XDTN Đồng Tâm
2.2.3.1. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động chung
2.2.3.1.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.2.3.1.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.2.3.1.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp XDTN Đồng Tâm
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
2.3.3. Đánh giá
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
3.1. Phương hướng phát triển của doanh nghiệp XDTN Đồng Tâm
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại doanh nghiệp XDTN Đồng Tâm
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cho doanh nghiệp
3.2.2. Giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Tìm kiếm và lựa chọn các nguồn tài trợ cho VLĐ
3.2.2.2. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ
3.2.3. Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền mặt
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho
3.2.5. Quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
3.2.6. Giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với nghành xây dựng
3.3.3. Kiến nghị với các ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan