[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản của Công ty TNHH Toyota Long Biên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản của Công ty TNHH Toyota Long Biên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.1. Theo tính luân chuyển của tài sản
1.1.2.2. Theo thời hạn sử dụng của tài sản
1.1.2.3. Theo hình thức biểu hiện của tài sản
1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý tài sản
1.2.1. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.1.1. Quản lý tiền mặt và các khoản tương đương tiền
1.2.1.2. Quản lý dự trữ, tồn kho
1.2.1.3. Quản lý khoản phải thu
1.2.2. Nội dung quản lý tài sản dài hạn
1.2.2.1. Quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1.2.2.2. Quản lý tài sản cố định
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.4. Các tiêu chí đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.4.1. Các tiêu chí phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.4.2. Các tiêu chí phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.2.1. Phân tích đánh giá các chỉ tiêu về tài sản ngắn hạn
1.4.2.2. Phân tích đánh giá các chỉ tiêu thành phần của tài sản ngắn hạn
1.4.3. Các tiêu chí phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.5. Nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.1.1. Nhân tố bộ máy quản trị doanh nghiệp
1.5.1.2. Lao động
1.5.1.3. Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh
1.5.1.4. Đặc điểm sản xuất – kinh doanh
1.5.1.5. Năng lực quản lý tài sản của doanh nghiệp
1.5.1.6. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn
1.5.2. Nhân tố khách quan
1.5.2.1. Môi trường kinh tế
1.5.2.2. Chính trị - Pháp luật
1.5.2.3. Khoa học – Công nghệ
1.5.2.4. Tài nguyên môi trường
1.5.2.5. Thị trường
1.5.2.6. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOYOTA LONG BIÊN
2.1. Giới thiệu chung về công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Long Biên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Toyota Long Biên
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011- 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Long Biên
2.2.1. Thực trạng quản lý tổng tài sản
2.2.2. Thực trạng tài sản ngắn hạn của công ty
2.2.2.1. Quy mô cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền:
2.2.2.3. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
2.2.2.4. Quản lý hàng tồn kho:
2.2.3. Thực trạng quản lý tài sản dài hạn của công ty
2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính về hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH Toyota Long Biên
2.3.1. Chỉ tiêu tài chính phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.3.2. Chỉ tiêu tài chính phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.1. Các chỉ tiêu chung đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.2. Các chỉ tiêu thành phần đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.3. Chỉ tiêu tài chính phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3.1. Các chỉ tiêu chung đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3.2. Chỉ tiêu tài chính về tài sản cố định
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Long Biên
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.1.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh chung
2.4.1.2. Về hiệu quả sử dụng tài sản
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN
3.1. Định hướng phát triển của ngành và công ty TNHH Toyota Long Biên
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH Toyota Long Biên
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.2.1. Nhóm giải pháp tăng cường công tác huy động vốn
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2.1. Quản lý có hiệu quả tiền mặt
3.2.2.2. Quản lý có hiệu quả khoản phải thu
3.2.2.3. Quản lý tốt hàng tồn kho
3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.2.3.1. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các tài sản, vật tư không cần dùng
3.2.3.2. Đầu tư chiều sâu vào công nghệ, đón bắt kỹ thuật tiên tiến
3.2.3.3. Thực hiện lập kế hoạch đầu tư vào tài sản cố định
3.2.3.4. Tăng cường hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng dịch vụ phụ tùng, nâng cấp tài sản cố định
3.2.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.2.4.1. Thực hiện chính sách PR (Public Relations – Quan hệ công chúng)
3.2.4.2. Nâng cao trình độ của cán bộ quản lý và nhân viên
3.2.4.3. Chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan