[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nội địa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Hà Thuyên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nội địa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Hà Thuyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Đặc điểm
1.1.3 Các đối tượng tham gia hoạt động TTKDTM
1.2 Vai trò của TTKDTM đối với nền kinh tế
1.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước
1.2.2 Đối với Ngân hàng Thương mại
1.2.3 Đối với khách hàng
1.2.4 Đối với nền kinh tế
1.3 Các dịch vụ TTKDTM nội địa
1.3.1 Thanh toán bằng séc
1.3.2 Thanh toán ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi
1.3.3 Thanh toán bằng ủy nhiệm thu hoặc nhờ thu
1.3.4 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
1.3.5 Dịch vụ chuyển tiền nội địa
1.3.6 Dịch vụ thu hộ, chi hộ
1.4 Các dịch vụ thanh toán khác (trung gian thanh toán)
1.4.1 Dịch vụ thanh toán qua điện thoại
1.4.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử
1.4.3 Dịch vụ ngân hàng tại nhà
1.4.4 Dịch vụ ngân hàng qua mạng viễn thông không dây
1.4.5 Các dịch vụ khác
1.5 Những rủi ro phát sinh trong dịch vụ TTKDTM
1.6 Những chỉ tiêu đánh giá dịch vụ TTKDTM nội địa
1.6.1 Chỉ tiêu định tính
1.6.1.1 Mức độ an toàn và linh hoạt của hệ thống thanh toán
1.6.1.2 Sự hài lòng của khách hàng
1.6.1.3 Tiện ích các dịch vụ đi kèm
1.6.2 Chỉ tiêu định lượng
1.6.2.1 Doanh số của các dịch vụ TTKDTM
1.6.2.2 Chi phí thực hiện các nghiệp vụ TTKDTM
1.6.2.3 Số lượng các máy ATM (Automated Teller Machine), máy POS (Point Of Sales) và sự phát triển hệ thống ATM, POS
1.6.2.4 Số lượng thẻ phát hành và mạng lưới các đơn vị chấp nhận thẻ
1.6.2.5 Doanh số thanh toán qua lương
1.6.2.6 Các loại phí tra soát, tu chỉnh, hủy lệnh
1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TTKDTM
1.7.1 Môi trường kinh tế
1.7.2 Môi trường pháp lý
1.7.3 Môi trường khoa học, công nghệ
1.7.4 Trình độ dân trí
1.7.5 Yếu tố tâm lý khách hàng
1.7.6 Quy mô, phạm vi hoạt động của khách hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN - HÀ NỘI, CHI NHÁNH HÀN THUYÊN
2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội và Chi nhánh Hàn Thuyên
2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
2.1.2 Quá trình phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên -- 25
2.1.3 Cơ cấu hoạt động, tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên
2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn
2.1.4.3 Kết quả tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên giai đoạn 2011-2013
2.2. Thực trạng hoạt động TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2013
2.3 Quy định về dịch vụ TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
2.3.1 Những quy định chung
2.3.2 Quy định đối với khách hàng
2.3.3 Quy định đối với ngân hàng
2.4 Các dịch vụ TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên hiện nay
2.5 Thực trạng của dịch vụ TTKDTM nội địa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên giai đoạn 2011-2013
2.5.1 Các chỉ tiêu định tính
2.5.1.1 Mức độ linh hoạt và an toàn của hệ thống thanh toán tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên
2.5.1.2 Sự hài lòng của khách hàng
2.5.1.3 Tiện ích các dịch vụ đi kèm
2.5.2 Các chỉ tiêu định lượng
2.5.2.1 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
2.5.2.2 Thanh toán bằng ủy nhiệm chi
2.5.2.3 Thanh toán bằng dịch vụ chuyển tiền nội địa
2.5.2.4 Thanh toán bằng ủy nhiệm thu
2.5.2.5 Thanh toán bằng séc
2.5.2.6 Dịch vụ thu hộ, chi hộ
2.5.2.7 Thanh toán bằng các dịch vụ trung gian thanh toán (thanh toán trực tuyến)
2.5.2.8 Chi phí tra soát, tu chỉnh, hủy lệnh
2.6 Đánh giá về thực trạng dịch vụ TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên giai đoạn 2011- 2013
2.6.1 Kết quả đạt được
2.6.2 Hạn chế
2.6.3 Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN - HÀ NỘI CHI NHÁNH HÀN THUYÊN HƯỚNG TỚI NĂM 2020
3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên trong thời gian tới đến năm 2020
3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh chung tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên đến năm 2020
3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên đến năm 2020
3.2 Các giải pháp nhằm phát triển dich vụ TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên đến năm 2020
3.2.1 Phát triển, đa dạng hóa các hình thức TTKDTM
3.2.2 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.3 Phát triển mạng lưới chấp nhận các phương tiện TTKDTM
3.2.4 Xây dựng chính sách giá cả và chi phí cho các hình thức TTKDTM phù hợp
3.2.5 Phát triển Marketing Ngân hàng cho dịch vụ TTKDTM
3.2.6 Tăng cường, đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cao để phát triển TTKDTM
3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp đã đề ra
3.3.1 Đối với Nhà nước
3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan