[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẺ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thẻ thanh toán
1.1.1. Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của thẻ ngân hàng
1.1.2. Khái niệm về thẻ ngân hàng
1.1.3. Đặc điểm cơ bản của thẻ ngân hàng
1.1.4. Phân loại thẻ ngân hàng
1.1.4.1. Căn cứ theo công nghệ sản xuất
1.1.4.2. Căn cứ vào tính chất thanh toán
1.1.4.3. Căn cứ vào phạm vi sử dụng của thẻ
1.1.4.4. Căn cứ vào chủ thể phát hành
1.1.4.5. Căn cứ vào hạn mức tín dụng
1.2. Các vấn đề cơ bản về dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm dịch vụ thanh toán thẻ
1.2.2. Đặc điểm và vai trò của dịch vụ thanh toán thẻ
1.2.2.1. Đặc điểm của dịch vụ thanh toán thẻ
1.2.2.2. Vai trò của dịch vụ thanh toán thẻ
1.2.3. Các hoạt động trong dịch vụ thanh toán thẻ
1.2.3.1. Hoạt động phát hành thẻ
1.2.3.2. Hoạt động thanh toán thẻ
1.2.3.3. Hoạt động Marketing và dịch vụ khách hàng
1.2.3.4. Hoạt động quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ
1.3. Phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm phát triển dịch vụ thanh toán thẻ
1.3.2. Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ thanh toán thẻ
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ
1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ
1.3.4.1. Nhân tố chủ quan
1.3.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT HÀNH THẺ VÀ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN TIÊN PHONG
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
2.2. Khái quát về thị trường thẻ tại Việt Nam
2.3. Những quy định chung trong dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
2.3.1. Những quy định trong hoạt động phát hành thẻ
2.3.1.1. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ thẻ
2.3.1.2. Trách nhiệm và quyền hạn của ngân hàng
2.3.2. Các sản phẩm thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
2.3.2.1. Thẻ ghi nợ
2.3.2.2. Thẻ tín dụng
2.3.2.3. Thẻ tiêu dùng
2.3.3. Các hoạt động trong dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
2.3.3.1. Hoạt động phát hành thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
2.3.3.2. Hoạt động thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
2.3.3.3. Hoạt động marketing và dịch vụ khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
2.3.3.4. Hoạt động quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
2.4. Tình hình thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong giai đoạn năm 2011 – 2013
2.4.1. Tình hình phát hành thẻ
2.4.2. Tình hình thanh toán thẻ
2.4.3. Tình hình lắp đặt thiết bị hỗ trợ thanh toán thẻ ATM/POS
2.5. Tình hình phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong giai đoạn năm 2011 – 2013
2.5.1. Chỉ tiêu định tính
2.5.2. Chỉ tiêu định lượng
2.5.3. Đánh giá tình hình phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong giai đoạn năm 2011 – 2013
2.5.3.1. Những kết quả đạt được
2.5.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.5.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ ở Việt Nam trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của thị trường thẻ Việt Nam
3.1.2. Mục tiêu phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của thị trường Việt Nam
3.2. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
3.2.1. Định hướng chiến lược phát triển
3.2.2. Mục tiêu phát triển dịch vụ thanh toán thẻ
3.3. Phân tích ma trận SWOT đối với dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
3.3.1. Điểm mạnh
3.3.2. Điểm yếu
3.3.3. Cơ hội
3.3.4. Thách thức
3.4. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
3.4.1. Giải pháp về công nghệ
3.4.2. Giải pháp về sản phẩm
3.4.3. Giải pháp về hoạt động marketing- dịch vụ khách hàng
3.4.4. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.4.5. Mở rộng mạng lưới dịch vụ và các đơn vị chấp nhận thẻ
3.5. Một số kiến nghị
3.5.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.5.2. Kiến nghị với Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan