[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1.1. Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng
1.1.1.1. Khái niệm tín dụng
1.1.1.2. Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.1.2.1. Góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa
1.1.2.2. Góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả
1.1.2.3. Góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm, ổn định trật tự xã hội
1.1.2.4. Tạo điều kiện phát triển mối quan hệ kinh tế với nước ngoài
1.1.3. Phân loại Tín dụng ngân hàng
1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng
1.1.3.2. Căn cứ vào thời hạn tín dụng
1.1.3.4. Căn cứ vào phương thức cho vay
1.1.3.5. Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ gốc
1.1.4. Nguyên tắc của tín dụng ngân hàng
1.1.4.1. Vốn vay luôn được đảm bảo bằng các nguồn vốn tương đương
1.1.4.2. Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng
1.1.4.3. Hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn
1.2. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng ngân hàng
1.2.1.1. Khái niệm về rủi ro
1.2.1.2. Khái niệm về rủi ro tín dụng ngân hàng
1.2.2. Các loại rủi ro trong kinh doanh của Ngân Hàng
1.2.2.1. Rủi ro tín dụng
1.2.2.2. Rủi ro lãi suất
1.2.2.3. Rủi ro thanh khoản
1.2.2.4. Rủi ro hối đoái
1.2.2.5. Rủi ro khác
1.2.3. Đặc điểm của rủi ro tín dụng
1.2.4. Nguyên nhân phát sinh rủi ro Tín dụng.
1.2.4.1. Nguyên nhân chủ quan
1.2.4.2. Nguyên nhân khách quan
1.2.5. Tác động của rủi ro Tín dụng
1.2.5.1. Đối với khách hàng
1.2.5.2. Đối với Ngân hàng
1.2.5.3. Đối với nền kinh tế
1.2.6 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng
1.2.7.Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh & rủi ro tín dụng của NHTM
1.2.7.1. Tỷ lệ vốn huy động trên tổng nguồn vốn
1.2.7.2. Vốn huy động trên dư nợ cho vay
1.2.7.3. Tỷ lệ dư nợ trên tổng vốn huy động
1.2.7.4. Hệ thu nợ
1.2.7.5. Vòng vay vốn tín dụng
1.2.7.6. Hệ số rủi ro
1.2.7.7. Tỷ lệ nợ quá hạn
1.2.7.8. Tỷ lệ rủi ro tín dụng
1.2.8. Kinh nghiệm từ NHTM các nước trong phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.8.1. Kinh nghiệm từ NHTM các nước
1.2.8.2. Bài học rút ra đối với NHTM Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH ACB HÀ NỘI - NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân Hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ACB Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2007 – 2009
2.1.3.1. Các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng
2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4. Các văn bản liên quan dến công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng
2.1.4.1. Các văn bản pháp lý của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước
2.1.4.2. Các văn bản pháp lý của ngân hàng TMCP Á Châu
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH ACB HÀ NỘI – NHTMCP Á CHÂU NĂM 2007 - 2009
2.2.1. Một số quy định về cho vay vốn của ngân hàng TMCP Á Châu
2.2.1.1. Nguyên tắc vay vốn
2.2.1.2. Điều kiện vay vốn của khách hàng
2.2.1.3. Mức cho vay
2.2.1.4. Sơ đồ quy trình cho vay
2.2.2. Mô hình định hạng tín dụng tại Chi nhánh ACB Hà Nội
2.2.2.1. Xếp hạng tín dụng cá nhân
2.2.2.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp.
2.2.3. Kết quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh ACB Hà Nội
2.2.3.1. Doanh số cho vay
2.2.3.2. Doanh số thu nợ
2.2.3.3. Dư nợ
2.2.4. Thực trạng rủi ro tín dụng và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ACB Hà Nội
2.2.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn của Chi nhánh ACB Hà Nội
2.2.5.1. Nợ quá hạn phân theo các thành phần kinh tế.
2.2.5.2. Nợ quá hạn phân theo khả năng thu hồi.
2.2.5.3. Nợ quá hạn phân theo thời hạn cho vay.
2.2.5.4. Nợ quá hạn phân theo nguyên nhân.
2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH ACB HÀ NỘI 
2.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.2. Nguyên nhân chủ quan
2.4. NHỮNG BIỆN PHÁP NGÂN HÀNG ÁP DỤNG ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG
2.4.1. Nâng cao chất lượng cán bộ của Ngân hàng
2.4.2. Nâng cao chât lượng thẩm định khách hàng
2.4.3. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và bảo hiểm tín dụng
2.4.4. Bảo lãnh
2.4.5. Thực hiện bảo hiểm tín dụng
2.4.6. Xử lý món vay có vấn đề.
2.4.7. Mở rộng cạnh tranh.
2.5. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH ACB HÀ NỘI
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU NÓI CHUNG VÀ CHI NHÁNH ACB HÀ NỘI NÓI RIÊNG
3.1. Định hướng quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ACB Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu
3.1.1. Định hướng chung về hoạt động từ năm 2011 – 2015
3.1.2. Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của chi nhánh
3.2. Giải pháp
3.2.1. Nhóm giải pháp trực tiếp
3.2.1.1. Nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng
3.2.1.2. Giải pháp về nhận biết, đo lường rủi ro tín dụng.
3.2.1.3. Giải pháp để hạn chế rủi ro, điều tiết và giám sát rủi ro tín dụng
3.2.1.4. Giải pháp xử lý khắc phục khi rủi ro tín dụng xảy ra.
3.2.2. Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.2.2.1. Tăng cường vốn tự có.
3.2.2.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tăng cường khả năng QLRRTD.
3.2.2.3. Nâng cao hơn nữa hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
3.2.2.4. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng nhằm góp phần hạn chế rủi ro.
3.2.2.5. Thiết lập mối quan hệ với chính quyền địa phương và các ban ngành.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Đối với chính phủ, các bộ ngành và các cơ quan có liên quan
3.3.1.1. Đối với chính phủ.
3.3.1.2. Đối với các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan.
3.3.1.3.Đối với chính quyền địa phương.
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.2. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
3.3.4. Đối với các đơn vị vay vốn.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan