[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại sở giao dịch 1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại sở giao dịch 1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cơ bản về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại
1.1.2. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại
1.1.3. Phân loại sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại
1.2. Tổng quan về khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2.2. Đặc điểm khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.3. Nội dung phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.3.1. Sự cần thiết của việc phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân
1.3.2. Nội dung phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá việc phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.4.1. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô
1.4.2. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô
1.5. Đánh giá chung về việc phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về Sở giao dịch 1- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch 1- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch 1- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.2. Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Sở giao dịch 1- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.2.1. Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ nhận tiền gửi
2.2.2. Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ cho vay
2.2.3. Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ thanh toán
2.2.4. Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ khác
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Sở giao dịch 1- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.3.1. Các kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV-SGD1
3.1.1. Tiềm năng thị trường cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng
3.1.2. Định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng BIDV-SGD1
3.2. Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV-SGD1
3.2.1. Xây dựng chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể và dài hạn cho từng nhóm khách hàng cá nhân
3.2.2. Giải pháp về cơ cấu tổ chức của ngân hàng BIDV-SGD1
3.2.3. Nghiên cứu môi trường Marketing và đối thủ cạnh tranh
3.2.4. Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ hiện có và phát triển sản phẩm dịch vụ mới
3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ cho việc bán SPDV khách hàng cá nhân
3.2.6. Kết hợp đồng bộ các giải pháp để tác động đến quá trình quyết định sử dụng SPDV ngân hàng của khách hàng cá nhân
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị đối với NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị đối với Sở giao dịch 1
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan