[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
1.1. Thanh toán quốc tế và vai trò của thanh toán quốc tế
1.1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế
1.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế
1.1.2.1. Đối với nền kinh tế
1.1.2.2. Đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại
1.1.2.3. Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
1.1.3. Một số phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu
1.1.3.1. Phương thức chuyển tiền
1.1.3.2. Phương thức nhờ thu
1.1.3.3. Phương thức tín dụng chứng từ
1.2. Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.2.1. Khái niệm phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.2. Cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.2.3. Thư tín dụng chứng từ (L/C)
1.2.3.1. Khái niệm thư tín dụng chứng từ
1.2.3.2. Nội dung của thư tín dụng
1.2.3.3. Đặc điểm của thư tín dụng chứng từ
1.2.3.4. Phân loại
1.2.4. Quy trình thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.2.4.1. Các bên tham gia
1.2.4.2. Quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ
1.2.5. Lợi ích và rủi ro cho các bên tham gia thực hiện phương thức tín dụng chứng từ
1.2.5.1. Đối với người nhập khẩu
1.2.5.2. Đối với người xuất khẩu
1.2.5.3. Với ngân hàng mở thư tín dụng
1.2.5.4. Đối với các ngân hàng khác
1.3. Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.1. Khái niệm phát triển trong thanh toán quốc tế
1.3.2. Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.2.1. Chỉ tiêu định lượng
1.3.2.2. Chỉ tiêu định tính
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Ở NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2.1.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
2.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng
2.1.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2009 - 2011
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
2.1.4. Giới thiệu về hoạt động Thanh toán quốc tế
2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2.2.1. Khái quát về tình hình hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2.2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2.2.2.1. Thư tín dụng nhập khẩu
2.2.2.2. Thư tín dụng xuất khẩu
2.2.2.3. Về cơ sở hạ tầng và công nghệ ngân hàng
2.2.2.4. Về quan hệ với ngân hàng đại lý
2.3. Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Những tồn tại và hạn chế
2.3.2.1. Những hạn chế từ phía khách hàng giao dịch
2.3.2.2. Những hạn chế từ phía ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2.3.2.3. Về phía chính sách của Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong năm 2012
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng phát triển lĩnh vực thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
3.2.1. Có chính sách khách hàng hợp lý và tăng cường các công tác phân tích đối thủ cạnh tranh.
3.2.2. Nâng cao năng lực của thanh toán viên
3.2.3. Chính sách tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng và thực hiện tốt công tác quản trị điều hành
3.2.4. Đẩy mạnh tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu
3.2.5. Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
3.2.6. Mở rộng mạng lưới hoạt động
3.2.7. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng
3.2.8. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ L/C
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan