[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực VVMI

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực VVMI
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Tổng quan chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả và hiệu quả hoạt động SXKD
1.1.1.1. Khái niệm về hiệu quả
1.1.1.2. Khái niệm hiệu quả SXKD
1.1.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2.1. Phương pháp so sánh
1.1.2.2. Phương pháp loại trừ
1.1.2.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.1.2.4. Phương pháp số chênh lệch
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3.1. Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
1.1.3.2. Những yếu tố thuộc môi trường vi mô
1.2. Nội dung Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất
1.2.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất.
1.2.1.1. Phân tích tình hình Doanh thu
1.2.1.2. Phân tích tình hình sử dụng Chi phí
1.2.1.3. Phân tích tình hình Lợi nhuận
1.2.1.4. Phân tích mối quan hệ doanh thu, chi phí và lợi nhuận
1.2.2. Phân tích tình hình Tài sản.
1.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá chung hiệu quả sử dụng Tài sản.
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn.
1.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài sản ngắn hạn.
1.2.3. Phân tích lưu chuyển dòng tiền
1.2.3.1. Phân tích Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cơ phí và thiết bị áp lực – VVMI.
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất giai đoạn 2010-2012.
2.2.1.1. Phân tích tình hình doanh thu
2.2.1.2. Phân tích tình hình sử dụng chi phí
2.2.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.1.4. Phân tích mối quan hệ doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản.
2.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn.
2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.
2.2.3. Phân tích lưu chuyển dòng tiền
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.3.1. Thành tựu đạt được của công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.
2.3.2. Các mặt hạn chế của công ty cổ phần cơ phí và thiết bị áp lực – VVMI
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐƯA RA NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH.
3.1. Môi trường kinh doanh đối với công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.
3.1.1. Môi trường bên trong
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Môi trường bên ngoài
3.1.2.1. Thuận lợi
3.1.2.2. Khó khăn
3.2. Các giải pháp tài chính được đưa ra để nâng cao hiệu quả kinh doanh
3.2.1. Giải pháp 1: Giải pháp tăng cường khả năng sử dụng tài sản
3.2.2. Giải pháp 2: Cắt giảm và phân bổ hợp lý các khoản chi phí
3.2.2.1. Tiết kiệm chi phí lãi vay
3.2.2.2. Xây dựng kênh huy động vốn bằng trái phiếu
3.2.3. Giải pháp 3: Nâng cao hiệu quả sinh lợi theo phương pháp DUPONT
3.2.3.1. Sơ sở biện pháp
3.2.3.2. Mục đích của biện pháp
3.2.3.3. Nội dung của biện pháp
3.2.4. Một số giải pháp khác đối với công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan