[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Trí Đức Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Trí Đức Phú Thọ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh
1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh
1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh
1.1.3.1. Vốn lưu động
1.1.3.2. Vốn cố định
1.2. Quản trị vốn kinh doanh và sự cần thiết tăng cường quản trị vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm quản trị vốn kinh doanh
1.2.2. Sự cần thiết phải tăng cường quản trị vốn kinh doanh
1.3. Nội dung quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Nội dung quản trị vốn lưu động
1.3.1.1. Quản trị vốn bằng tiền
1.3.1.2. Quản trị khoản phải thu
1.3.1.3. Quản trị hàng tồn kho
1.3.2. Nội dung quản trị vốn cố định
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động
1.4.1.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động
1.4.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn cố định
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng và biện pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.5.1.1. Những nhân tố khách quan
1.5.1.2. Những nhân tố chủ quan
1.5.2. Một số biện pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÍ ĐỨC PHÚ THỌ
2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty Trí Đức Phú Thọ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Trí Đức Phú Thọ
2.1.2. Bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.2. Thực trạng vốn kinh doanh tại công ty Trí Đức Phú Thọ
2.3. Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại công ty Trí Đức Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty Trí Đức Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2013
2.3.1.1. Quy mô – cơ cấu vốn lưu động
2.3.1.2. Thực trạng quản trị tiền tại công ty
2.3.1.3. Thực trạng quản trị các khoản phải thu
2.2.1.4. Thực trạng quản lý hàng tồn kho
2.3.2. Thực trạng quản trị vốn cố định tại công ty Trí Đức Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2013
2.4. Đánh giá hiệu quả quản trị vốn kinh doanh
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động
2.4.1.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.4.1.2. Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động
2.4.1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động
2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn cố định
2.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn
2.5. Đánh giá chung về tình hình quản trị vốn kinh doanh của công ty Trí Đức Phú Thọ
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÍ ĐỨC PHÚ THỌ
3.1. Môi trường kinh doanh
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty Trí Đức Phú Thọ
3.3.1. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty Trí Đức Phú Thọ
3.3.1.1. Chủ động có kế hoạch xác định nhu cầu vốn lưu động
3.3.1.2. Tổ chức tốt công tác quản lý và thu hồi các khoản nợ phải thu
3.3.1.3. Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho
3.3.2. Tăng cường công tác quản trị vốn cố định
3.3.2.1. Thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng nhằm nâng cao năng lực sử dụng TSCĐ hiện có
3.3.2.2. Chú trọng đầu tư đổi mới nâng cấp máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ nâng cao năng lực sản xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan