[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại phòng giao dịch Hà thành Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại phòng giao dịch Hà thành Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng của Ngân Hàng Thương Mại
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng
1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng đối với NHTM:
1.1.4. Tác động của rủi ro tín dụng
1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng
1.2.2. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng
1.3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng của NHTM:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH HÀ THÀNH-NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2.1.2. Tổng quan về Phòng Giao dịch Hà Thành - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội
2.2. Hoạt động kinh doanh của Phòng Giao dịch Hà Thành - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội
2.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Thành - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội
2.3.1. Kết quả hoạt động tín dụng của Phòng Giao dịch Hà Thành - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội
2.3.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Thành - Ngân hà ng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội
2.4. Đánh giá về quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Thành - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH HÀ THÀNH-NG ÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng giai đoạn 2014-2020
3.1.1. Về nguồn nhân lực
3.1.2. Về công nghệ ngân hàng
3.1.3. Về phân đoạn thị trường mục tiêu theo đối tượng khách hàng
3.1.4. Về sản phẩm dịch vụ
3.1.5. Về hoạt động kinh doanh
3.2. Giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Thành -Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định
3.2.2. Nâng cao chất lượng các bảo đảm tín dụng
3.2.3. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tín dụng
3.2.4. Đa dạng hóa danh mục cho vay
3.2.5. Tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay
3.2.6. Những giải pháp khác
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ
3.3.2. Kiến nghị với NHNN
3.3.3. Kiến nghị với Sacombank
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan