[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ mềm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ mềm Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2. Xác định lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
1.2.1. Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.2. Tỷ suất lợi nhuận
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM THÁI NGUYÊN
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
2.1.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
2.1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
2.2. Thực trạng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
2.2.1. Thực trạng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
2.3. Đánh giá thực trạng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM THÁI NGUYÊN
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
3.2. Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên
3.2.1. Mở rộng thị trường trong và ngoài nước
3.2.2. Phát triển mạng lưới phân phối
3.2.3. Hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có
3.2.4. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên thị trường
3.2.5. Hạ giá thành sản phẩm
3.2.6. Giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh
3.2.7. Tăng vốn chủ sở hữu, giảm hệ số nợ
3.2.8. Nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ công nhân viên trong công ty
3.2.9. Quản lý tồn kho, đảm bảo dự trữ hợp lý
3.2.10. Quản lý các khoản phải thu
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Bộ, Ngành chức năng liên quan
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan