[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Văn hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Văn hóa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về lợi nhuận của doanh nghiệp
1.1.1 Khái quát chung về doanh nghiệp
1.1.2 Vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp
1.2 Xác định lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp
1.2.1 Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.2 Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA
2.1 Giới thiệu về công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
2.1.1 Khái quát chung về công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa trong giai đoạn 2010 - 2012
2.1.5 Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp của công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
2.2 Thực trạng lợi nhuận tại công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
2.2.1 Thực trạng lợi nhuận tại công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa giai đoạn 2010 - 2012
2.3 Đánh giá thực trạng lợi nhuận tại công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA
3.1 Định hướng phát triển của công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
3.2 Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty CP tư vấn và xây dựng công trình văn hóa
3.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.2.2 Hoàn thành kế hoạch xây dựng
3.2.3 Đổi mới công nghệ phải phù hợp với năng lực và trình độ thiết kê, thi công
3.2.4 Hạ giá thành sản phẩm xây dựng
3.2.5 Quản lý các khoản phải thu khách hàng một cách hiệu quả
3.2.6 Sử dụng đòn bẩy tài chính
3.2.7 Xây dựng thương hiệu uy tín
3.3 Kiến nghị đối với Nhà nước
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan