[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về lợi nhuận của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp
1.1.2. Lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2. Xác định lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.1. Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.2. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam
2.2. Thực trạng lợi nhuận tại Công ty cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam giai đoạn năm 2010 – năm 2012
2.2.2. Thực trạng lợi nhuận của Công ty cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam trong giai đoạn năm 2010 – năm 2012
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của Công ty cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam
2.3. Đánh giá thực trạng lợi nhuận tại công ty cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam
3.1.1. Về công tác tổ chức
3.1.2. Về công tác nhân lực
3.1.3. Về hoạt động đầu tư
3.1.4. Về hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2. Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam
3.2.1. Các giải pháp tăng doanh thu
3.2.2. Các giải pháp giảm chi phí sản xuất
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan