[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.1.1.1. Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1.2. Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
1.1.1.3. Quản lý doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.2.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả HĐTC
1.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu sinh lời
1.2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.2.3.1. Những tác động từ các nhân tố nội tại bên trong (các nhân tố thuộc về DN)
1.2.3.2. Những tác động của môi trường bên ngoài
1.2.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.3. Phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.3.1. Khái quát về phân tích hiệu quả HĐTC
1.3.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả HĐTC
1.3.2.1. Phương pháp phân tích chi tiết
1.3.2.2. Phương pháp so sánh
1.3.3. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.3.2. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.3.3. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN LINH
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.1.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.1.2.1. Giám đốc
2.1.2.2. Phó giám đốc – Phụ trách tổ chức
2.1.2.3. Phó giám đốc – Phụ trách kỹ thuật
2.1.2.4. Phòng Vật tư – Thiết bị
2.1.2.5. Phòng Tài chính – Kế toán
2.1.2.6. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
2.1.2.7. Phòng Hành chính – Nhân sự
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động tài chính ở Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.2.1. Kết quả hoạt động tài chính chung của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.2.1.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.2.1.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn giai đoạn 2011 – 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.2.2.2. Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.2.2.3. Các chỉ tiêu sinh lời của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.3. Đánh giá chung về thực trạng hiệu quả hoạt động tài chính ở Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh giai đoạn 2011 – 2013.
2.3.1. Các nhân tố làm tăng hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
2.3.2. Các nhân tố làm giảm hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN LINH
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu phát triển
3.1.2. Định hướng phát triển đến năm 2020
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Linh.
3.2.1. Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn trong công ty
3.2.1.1. Căn cứ đề xuất:
3.2.1.2. Nội dung giải pháp
3.2.2. Sử dụng các biện pháp làm tăng doanh thu, giảm chi phí cho doanh nghiệp
3.2.2.1. Căn cứ đề xuất:
3.2.2.2. Nội dung giải pháp
3.2.3. Biện pháp nâng cao chất lượng lao động.
3.2.3.1. Căn cứ đề xuất
3.2.3.2. Nội dung giải pháp
3.2.4. Tăng cường quản trị doanh nghiệp
3.2.4.1. Căn cứ đề xuất:
3.2.4.2. Nội dung giải pháp
3.2.5. Kiến nghị đối với nhà nước
3.2.5.1 Căn cứ đề xuất:
3.2.5.2. Nội dung kiến nghị:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan