[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.1.4. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích hiệu quả kinh doanh
1.1.4.1. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả kinh doanh
1.1.4.2. Nhiệm vụ phân tích hiệu quả kinh doanh
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Yếu tố ảnh hưởng bên trong doanh nghiệp
1.2.1.1. Yếu tố nội bộ trong doanh nghiệp
1.2.1.2. Yếu tố trong ngành
1.2.2. Yếu tố ảnh hưởng bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2.2. Yếu tố kinh tế
1.2.2.3. Yếu tố tự nhiên
1.2.2.4. Yếu tố khoa học kĩ thuật
1.2.2.5. Yếu tố chính trị
1.2.2.6. Yếu tố văn hóa
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh
1.3.1. Các chỉ tiêu chung
1.3.2. Chỉ tiêu cụ thể
1.3.2.1. Doanh thu
1.3.2.2. Lợi nhuận
1.3.2.3. Hiệu quả sử dụng lao động
1.3.2.5. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.3.3. Nộp ngân sách nhà nước
1.4. Các phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp chi tiết chỉ tiêu nghiên cứu:
1.4.3. Phương pháp loại trừ
1.5. Các nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh
1.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.5.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.5.2.2 .Phân tích khả năng sử dụng tài sản dài hạn:
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban của công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao.
2.1.3.1. Hội đồng quản trị
2.1.3.2. Giám đốc
2.1.3.3. Phòng kinh doanh
2.1.3.4. Phòng hành chính - nhân sự
2.1.3.5. Phòng tài chính - kế toán
2.1.3.6. Phòng bán hàng - marketing
2.1.3.7. Phòng kĩ thuật - bảo hành
2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
2.2.1. Tình hình tài sản của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
2.2.2. Tình hình nguồn vốn của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
2.2.3. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty
2.3.1. Chỉ tiêu chung
2.3.2. Chỉ tiêu cụ thể
2.3.3. Hiệu quả sử dụng lao động
2.3.4. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định
2.3.5. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
2.3.6. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.6.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.6.2. Phân tích khả năng sử dụng tài sản dài hạn:
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.4.1. Hiệu quả kinh doanh theo tài sản
2.4.2. Hiệu quả kinh doanh theo chi phí
2.4.3. Hiệu quả kinh doanh theo vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
3.1. Định hướng phát triển và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phân tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
3.1.1. Tình hình và ảnh hưởng của nền kinh tế xã hội trong và ngoài nước
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty Cổ phân tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ cao
3.2.1. Mở rộng thị trường và tăng sản lượng tiêu thụ
3.2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường và tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm
3.2.3. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ xúc tiến bán hàng
3.2.4. Đầu tư, đổi mới công nghệ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất
3.2.5. Nâng cao hiệu sử dụng lao động
3.2.6. Giải pháp về vốn
3.2.7. Các giải pháp về mặt tài chính
3.3. Kiến nghị với các cơ quan nh nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan