[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24H Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24H Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Những vấn đề chung về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về vốn và vốn lưu động
1.1.2 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động của doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng của vốn lưu động
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3 Tổng quan nghiên cứu thực tiễn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 24H VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu về công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
2.2 Kết quả kinh doanh
2.3 Tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
2.4 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
2.4.1 Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh tình trạng sử dụng vốn
2.4.2 Phân tích nhóm chỉ tiêu tổng hợp
2.4.3 Phân tích nhóm chỉ tiêu phân tích
2.4.4 Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.5 Đánh giá tình hình tài chính và tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 24H VIỆT NAM
3.1 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2 Giải pháp bổ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.1 Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
3.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên
3.2.3 Nâng cao hiệu quả công tác quản trị
3.2.4 Tăng cường các hoạt động xã hội
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan