[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.1.3.1. Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp
1.1.3.2. Đối với nhà đầu tư
1.1.3.3. Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp
1.1.3.4. Đối với người lao động trong doanh nghiệp
1.1.3.5. Đối với các cơ quan Nhà nước có liên quan
1.2. Các bước trong quy trình tiến hành công tác phân tích tài chính
1.2.1. Lập kế hoạch phân tích
1.2.2. Thu thập thông tin
1.2.2.1. Thông tin nội bộ doanh nghiệp
1.2.2.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.3. Xử lý thông tin
1.2.3.1. Phương pháp thay thế liên hoàn:
1.2.3.2. Phương pháp so sánh:
1.2.3.3. Phương pháp phân tích chỉ số:
1.2.3.4. Phương pháp phân tích tài chính DuPont
1.2.3.5. Phương pháp dự đoán
1.2.4. Thực hiện phân tích
1.2.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.4.2. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3. Chất lượng phân tích và những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác phân tích tài chính
1.3.1. Chất lượng phân tích
1.3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác phân tích tài chính
1.3.2.1. Những nhân tố hách quan
1.3.2.2. Những nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:
2.1.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh:
2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý và sản xuất tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
2.1.3. Tình hình người lao động
2.1.4. Chế độ kế toán của doanh nghiệp
2.2. Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
2.2.1. Tần suất thực hiện công tác phân tích tài chính
2.2.2. Quy trình các bước phân tích của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
2.2.2.1. Thu thập thông tin
2.2.2.2. Xử lý thông tin
2.2.2.3. Thực hiện phân tích
2.3. Đánh giá chất lượng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Những hạn chế:
2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế:
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
3.1.1. Công tác thị trường
3.1.2. Công tác đầu tư phát triển
3.1.3. Công tác sản xuất
3.1.4. Công tác quản lý kinh doanh tài chính
3.1.5. Chiến lược phát triển trong trung vài dài hạn
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
3.2.1. Giải pháp đối với tần suất thực hiện công tác phân tích tài chính
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình thực hiện phân tích
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác thu thập thông tin phục vụ công tác phân tích tài chính
3.2.3.1. Số liệu trung bình ngành và lĩnh vực hoạt động
3.2.3.2. Báo cáo kế toán quản trị
3.2.4. Hoàn thiện các mô hình và phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính
3.2.4.1. Phương pháp Thay thế liên hoàn
3.2.4.2. Phương pháp Dự đoán
3.2.5. Hoàn thiện nội dung phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
3.2.5.1. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp
3.2.5.2. Phân tích chiến lược quản lý vốn
3.2.5.3. Phân tích dòng tiền thông qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông trong giai đoạn 2009 – 2011
3.1.5.4. Phân tích tình hình vốn lưu động thường xuyên và nhu cầu vốn lưu động
3.2.6. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng phân tích tài chính
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan