[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Intesys

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Intesys
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, CÔNG THỨC
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác phân tích tài chính
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
1.1.2. Ý nghĩa phân tích tài chính
1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích và kĩ thuật phân tính tài chính
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp tỷ số
1.2.3. Phương pháp thống kê
1.2.4. Phương pháp phân tích tổng hợp
1.2.5. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí của doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích tình hình của tài sản và nguồn vốn
1.4.2.1. Phân tích cơ cấu và biến động tài sản
1.4.2.2. Phân tích cơ cấu và biến động của nguồn vốn
1.4.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.4.3.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
1.4.3.2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh
1.4.3.3. Hệ số khả năng thanh toán tức thời
1.4.4. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.4.4.1. Hệ số nợ trên tổng tài sản
1.4.4.2. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu
1.4.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.4.5.1. Phân tích khả năng luân chuyển tiền
1.4.5.2. Phân tích khả năng luân chuyển hàng tồn kho
1.4.5.3. Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu
1.4.5.4. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4.5.5. Các chỉ tiêu đánh giá chung về TSNH
1.4.6. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp
1.4.6.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.4.6.2. Tỷ suất doanh lợi tổng tài sản (ROA)
1.4.6.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.1.1. Chất lượng thông tin sử dụng trong công tác phân tích tài chính
1.5.1.2. Trình độ của nhà phân tích
1.5.1.3. Nhận thức về phân tích tài chính của chủ doanh nghiệp
1.5.2. Nhân tố khách quan
1.5.2.1. Môi trường pháp lý
1.5.2.2. Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN INTESYS
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Intesys
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Intesys
2.1.2. Khái quát ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Intesys
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Intesys
2.1.4. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Intesys giai đoạn năm 2011 – 2013
2.1.5. Khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty cổ phần Intesys giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2. Thực trạng công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Intesys
2.2.1. Các phương pháp phân tích tài chính của Công ty cổ phần Intesys
2.2.2. Quy trình phân tích tài chính của Công ty cổ phần Intesys
2.2.3. Tình hình phân tích tài chính của Công ty cổ phần Intesys giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
2.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu về hiệu suất sử dụng tài sản
2.2.3.5. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.4. Đánh giá công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Intesys
2.2.4.1. Những kết quả đạt được
2.2.4.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN INTESYS
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Intesys giai đoạn năm 2014 – 2015
3.1.1. Định hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Intesys
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Intesys
3.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích tài chính
3.2.2. Hoàn thiện thông tin sử dụng để phân tích tài chính
3.2.3. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính
3.2.4. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính
3.2.5. Một số giải pháp cải thiện khác
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan