[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng Thực

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng Thực
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.2. Nhiệm vụ phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu sử dụng trong công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.1. Khái niệm bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Kết cấu bảng cân đối kế toán
1.2.1.3. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.2.1. Khái niệm báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.2.2. Kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.3.1. Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.3.2. Kết cấu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.3.3. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo lưu chuyên tiền tệ
1.3. Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Chuẩn bị và xử lí các nguồn thông tin
1.3.2. Xác định các biểu hiện đặc trưng
1.3.3. Phân tích, thuyết minh
1.3.4. Tiên lượng và chỉ dẫn
1.4. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.1.1. Lựa chọn tiêu chuẩn so sánh
1.4.1.2. Điều kiện so sánh
1.4.1.3. Kĩ thuật so sánh
1.4.2. Phương pháp tỉ lệ
1.4.3. Phương pháp Dupont
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.5.1.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
1.5.1.2. Khả năng thanh toán nhanh
1.5.1.3. Khả năng thanh toán tức thời
1.5.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.5.2.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
1.5.2.2. Tỉ suất sinh lời trên doanh thu
1.5.2.3. Tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
1.5.2.4. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.5.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lí tài sản
1.5.3.1. Hệ số thu nợ
1.5.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hàng tồn kho
1.5.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản cố định
1.5.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản lưu động
1.5.4. Nhóm chỉ tiêu về quản lí nợ
1.5.4.1. Hệ số nợ trên tổng tài sản
1.5.4.2. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
1.6. Nhân tố tác động đến hoàn thiện công tác phân tích tài chính
1.6.1. Nhân tố khách quan
1.6.1.1. Hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước
1.6.1.2. Hệ thống thông tin của nền kinh tế
1.6.1.3. Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành
1.6.2. Nhân tố chủ quan
1.6.2.1. Sự quan tâm của ban lãnh đạo
1.6.2.2. Trình độ cán bộ phân tích tài chính
1.6.2.3. Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.6.2.4. Lựa chọn phương pháp phân tích tài chính và công nghệ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG THỰC
2.1. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.2. Thực trạng công tác công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.2.1. Khái quát chung về công tác phân tích tài chính
2.2.1.1. Qui trình phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.2.1.2. Tài liệu phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.2.1.3. Phương pháp phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.2.2. Thưc trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn năm 2011-2013 của công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cụ thể
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Đăng Thực
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG THỰC
3.1. Định hướng hoạt động trong thời gian tới
3.1.1. Cơ hội và thách thức đối với công ty TNHH MTV Đăng Thực
3.1.1.1. Cơ hội
3.1.1.2. Thách thức
3.1.2. Định hướng hoạt động của công ty TNHH MTV Đăng Thực
3.1.2.1. Các mục tiêu chính
3.1.2.2. Những vấn đề then chốt
3.1.2.3. Các giải pháp hoàn thiện các mục tiêu trên
3.2. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính
3.2.1. Hoàn thiện về tổ chức hoạt động phân tích
3.2.2. Hoàn thiện về hệ thống thông tin phục vụ cho phân tích
3.2.2.1. Thông tin bên trong
3.2.2.2. Thông tin bên ngoài
3.2.3. Nâng cao trình độ cán bộ phân tích
3.2.4. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ phân tích
3.2.5. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính
3.2.6. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính
3.2.6.1. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.2.6.2. Một số chỉ tiêu bổ sung
3.2.6.3. So sánh một số chỉ tiêu tài chính với các doanh nghiệp cùng ngành
3.2.6.4. So sánh một số chỉ tiêu tài chính của công ty với hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với Bộ, Ngành có liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan