[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thanh Hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thanh Hóa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Mục đích
1.1.3. Nhiệm vụ
1.2. Quy trình và các thông tin sử dụng trong phân tích Tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Quy trình trong phân tích Tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Các thông tin sử dụng trong phân tích Tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2.2. Thông tin nội bộ doanh nghiệp
1.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.3. Phương pháp phân tích các chỉ số chủ yếu
1.3.4. Phương pháp cân đối - liên hệ
1.3.5. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản
1.4.2. Phân tích tình hình tài chính qua Báo cáo kết quả kinh doanh
1.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.4. Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động
1.4.5. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lãi
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THANH HÓA
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thanh Hóa
2.1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thanh Hóa
2.1.2. Quá trình hình thành phát triển
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu và bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty
2.2. Phân tích thực trạng tài chính tại công TNHH một thành viên thuốc lá Thanh Hóa
2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty qua báo cáo tài chính.
2.2.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
2.2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính
2.2.2.1. Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán
2.2.2.2. Nhóm chỉ số về khả năng cân đối vốn
2.2.2.3. Nhóm chỉ số về khả năng hoạt động
2.2.2.4. Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thanh Hóa
2.3.1. Những kết quả đã đạt được
2.3.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THANH HÓA
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa
3.2.1. Xác định mục tiêu phân tích tài chính
3.2.2. Hoàn thiện các nội dung phân tích tài chính
3.2.2.1. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
3.2.2.2. Phân tích sự vận động của các khoản phải thu
3.2.3. Bổ sung các phương pháp phân tích
3.2.3.1. Phương pháp phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán
3.2.3.2. Phương pháp phân tích nhu cầu tiền mặt
3.2.3.3. Áp dụng phương pháp phân tích tài chính DUPONT
3.2.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ phân tích tài chính
3.2.5. Sử dụng nguồn nhân lực cho công tác phân tích tài chính
3.2.6. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà Nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan