[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác phân tích tài chính
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
1.1.2. Ý nghĩa phân tích tài chính
1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.3. Phương pháp Dupont
1.3. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn
1.4.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.4.3.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
1.4.3.2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh
1.4.3.3. Hệ số khả năng thanh toán tức thời
1.4.3.4. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
1.4.4. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.4.4.1. Hệ số nợ trên tổng tài sản
1.4.4.2. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu
1.4.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.4.5.1. Phân tích khả năng luân chuyển hàng tồn kho
1.4.5.2. Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu
1.4.5.3. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản
1.4.5.4. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
1.4.5.5. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.6. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp
1.4.6.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.4.6.2. Tỷ suất doanh lợi tổng tài sản (ROA)
1.4.6.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
2.1. Tổng quan về Công ty CP Dầu khí Đông Đô
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Dầu khí Đông Đô
2.1.3.1. Hội đồng Quản trị
2.1.3.2. Giám đốc
2.1.3.3. Các Phó Giám đốc
2.1.3.4. Các phòng chức năng
2.1.3.5. Các ban quản lý dự án
2.1.3.6. Sàn giao dịch bất động sản
2.1.3.7. Các chi nhánh
2.2. Thực trạng công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP Dầu khí Đông Đô
2.2.1. Thực trạng các phương pháp phân tích tài chính của Công ty
2.2.2. Quy trình phân tích tài chính của Công ty CP Dầu khí Đông Đô
2.2.3. Thực trạng nội dung phân tích tài chính của Công ty
2.2.3.1. Phân tích khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dầu khí Đông Đô
2.2.3.2. Phân tích khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty CP dầu khí Đông Đô
2.2.3.3. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty CP Dầu khí Đông Đô
2.2.3.4. Phân tích khả năng quản lý tài sản
2.2.3.5. Khả năng quản lý nợ
2.2.3.6. Phân tích khả năng sinh lời
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
3.1. Định hướng công tác quản lý tài chính của Công ty CP Dầu khí Đông Đô
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty CP dầu khí Đông Đô
3.2.1. Tổ chức tốt công tác phân tích tài chính
3.2.2. Hoàn thiện nguồn thông tin sử dụng trong công tác phân tích tài chính
3.2.3. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính
3.2.4. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính của Công ty CP Dầu khí Đông Đô
3.2.4.1. Phân tích khả năng quản lý khoản phải thu
3.2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
3.2.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.3. Một số kiến nghị với các Bộ ngành và Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan