[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh chung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh chung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỢ XẤU VÀ QUẢN LÝ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KINH DOANH TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn về bản về cho vay kinh doanh trung và dài hạn của ngân hàng thương mại.
1.2. Những vấn đề bản về nợ xấu và quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh trung và dài hạn của ngân hàng thương mại.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KINH DOANH TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình.
2.2. Nhữn quy định chung về quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình.
2.3. Tình hình cho vay kinh doanh trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình trong giai đoạn nă 2011 - 2013.
2.4. Tình hình quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình trong giai đoạn nă 2011 - 2013.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KINH DOANH TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH
3.1. Định hướng về công tác quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan