[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỹ Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỹ Đức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY TRUNG HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay trung hạn đối với DNV&N
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay trung hạn đối với DNV&N
1.1.3. Một số hình thức cho vay trung hạn
1.2. Rủi ro trong cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm rủi ro
1.2.2. Phân loại rủi ro
1.2.3. Đặc điểm của rủi ro
1.2.4. Ảnh hưởng của rủi ro
1.3. Quản trị rủi ro trong cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro trong cho vay
1.3.2. Vai trò của quản trị rủi ro trong cho vay
1.3.3. Nội dung của quản trị rủi ro trong cho vay trung hạn đối với DNV&N
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro trong cho vay
1.4.1. Ảnh hưởng từ môi trường kinh tế
1.4.2. Các yếu tố từ nội tại ngân hàng
1.4.3. Các yếu tố từ phía khách hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY TRUNG HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MỸ ĐỨC
2.1. Tổng quan về ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
2.1.3. Các hoạt động chính tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
2.1.4. Một số quy định về cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
2.2. Tình hình cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
2.2.1. Thực trạng hoạt động cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức giai đoạn 2011-2012
2.2.2. Thực trạng về mức độ rủi ro trong cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức giai đoạn 2011-2012
2.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro trong cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
2.3.1. Thực trạng công tác kiểm soát trước khi cho vay
2.3.2. Thực trạng công tác kiểm soát trong khi cho vay
2.3.3. Thực trạng công tác kiểm soát sau khi cho vay
2.4. Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro trong cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY TRUNG HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MỸ ĐỨC
3.1. Các căn cứ tiền đề
3.1.1. Định hướng hoạt động của ngân hàng No&PTNT Việt Nam
3.1.2. Định hướng hoạt động của ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
3.1.3. Mục tiêu quản trị rủi ro trong cho vay tại ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức trong thời gian tới
3.2. Các biện pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro trong cho vay trung hạn đối với DNV&N tại ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
3.2.1. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ quản trị rủi ro trong cho vay
3.2.2. Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng No&PTNT Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị với chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Mỹ Đức
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan